Illa vallera de linxaments taurins

Per Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch i Jesús Frare, membres de la Plataforma Carles Pinazo.

S’acaba de representar altre capítol del sainet taurí a Tavernes de la Valldigna. La penya fundada poc després de l’arribada de Compromís al govern municipal i farcida de gent propera, anunciava primer que tenia tancat “el 70%” de la programació de linxaments de bous al carrer a una plaça portàtil, en un solar privat i sense cap ajut públic. Molt important és el que assenyalaven com a eixe 30% restant: “conèixer si el consistori o la Generalitat concedeixen les llicències necessàries”.

Immediatament, el senyor alcalde anunciava que l’Ajuntament no es podria negar a concedir les autoritzacions, i això també és molt important, “si la promoció compleix amb tots els requisits que estableix la llei” i “té la documentació en regla”. Ho intenta adornar assegurant que no tindrien cap subvenció, en compliment del que es derivà de la consulta ciutadana de febrer.

Així es completa el lamentable escenari valler, una illa de linxaments taurins a la Safor. A Benifairó isqué el primer bolet en forma de plaça portàtil amb tots els permisos, concedits segons les autoritats municipals perquè els informes tècnics advertien del perill d’incórrer en prevaricació si no ho feien. A Simat es tornaran a linxar vaquetes i de la forma com s’ha fet fins ara, amb les anomalies recollides per un informe de la Policia Local de 2015 i que parla d’animals amuntegats en espais minúsculs sense aigua ni menjar durant dies, d’abusos durant el transport, d’ús continuat del bastó elèctric i de sacrifici d’animals in situ. Això sí, l’alcalde de Simat traslladà a membres d’aquesta plataforma el compromís de convocar una consulta ciutadana sobre aquesta bestiesa per al mes d’octubre.

Parlem primer de prevaricació, que és el delicte que pot cometre una autoritat o persona funcionària si, en un assumpte administratiu, dicta una resolució arbitrària i injusta. A Tavernes, l’ajuntament ha estat pagant-li la festa als amics taurins, amb els diners de tots i totes, durant 5 anys. La consulta promesa i anunciada fou postergada fins a la desesperació i, una vegada desacreditat l’argument de Jordi Juan que “era el que el poble volia”, ens trobem amb aquesta escenificació que ens torna a la casella d’eixida: la plaça de tortures i linxaments exactament al mateix lloc on era abans que Jordi Juan fera de “capità moro” durant cinc anys. Els taurins han tingut els diners públics que han volgut durant tot el temps que ho han pogut allargar, i ara continuen trobant totes les connivències que els calen.

Tornem a eixos arguments claus. L’alcalde diu que no es pot negar a concedir els permisos a una penya que té els papers en regla, però no diu que sense el vist-i-plau de l’ajuntament no tindrien els papers en regla. El reglament de bous al carrer diu clarament que la potestat autonòmica d’autoritzar els linxaments es concedirà únicament si es disposa d’aquest vist-i-plau. Això és així a Tavernes, a Benifairó i a tot arreu. Als municipis on es fan bous, es fan necessàriament amb la implicació i connivència de l’Ajuntament.

Més concretament, i com hem fet constar en comunicats anteriors de la Carles Pinazo, el preàmbul del DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), explicita la “rellevància especial (…) de la declaració de l’ajuntament respecte a la realització dels bous al carrer al seu terme municipal”. I concreta encara més: “l’entitat local declararà sobre si està d’acord o no sobre la celebració dels festejos”. Sense aquesta declaració favorable, requerida segons l’article 15 del Reglament, no es poden celebrar bous al carrer (que ho són independentment de l’espai o recinte on es celebren i de si la iniciativa és pública o privada, con diu aquest Reglament).

No hi ha hagut qui haja respost a les nostres consultes sobre la normativa o reglamentació que anul·laria aquests preceptes i “obligarien” l’Ajuntament a concedir la declaració favorable. En tot cas, l’Ajuntament podria protegir la seua ciutadania davant aquesta estafa normativa, negant-se a signar eixa declaració favorable que, segons els seus pretexts, el convertiria en responsable per obligació. Tal vegada, la realitat és que també hi haja acords perquè la creïlla calenta dels linxaments dels bous al carrer no creme cap mà amiga a cap nivell competencial (local, provincial i autonòmic).

Per això, des de la Plataforma Carles Pinazo tornem a insistir en el respecte a la voluntat popular, en la confirmació que les persones partidàries d’identificar el linxament i el patiment de bous amb la festa i la tradició no representen cap majoria, i en la bona intenció que radica, de manera intrínseca, en el compromís d’una corporació local amb la defensa dels animals front al maltractament. Insistim en la necessitat d’entrar realment al segle XXI, amb unes festes sense linxaments de bous al carrer.

Amb aquests arguments sí que no es pot trobar prevaricació per enlloc, al contrari del que passa amb aquesta representació davant l’opinió pública, amb comunicat de la penya i reacció “espontània” de l’equip de govern de Tavernes, que es fonamenta en ocultacions d’informació, manipulacions i mentides completes per a protegir els interessos taurins. Això sí que podria ser el relat d’una prevaricació en tota regla.

Bous al carrer Tavernes

Isla vallera de linchamientos taurinos.

Por Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch y Jesús Frare, miembros de la Plataforma Carles Pinazo.

Se acaba de representar otro capítulo del sainete taurino en Tavernes de la Valldigna. La peña fundada al poco de la llegada de Compromís al gobierno municipal y repleta de gente cercana, anunciaba primero que tenía cerrado “el 70%” de la programación de linchamientos de bous al carrer en una plaza portátil, en un solar privado y sin ninguna ayuda pública. Muy importante es lo que señalaban como ese 30% restante: “conocer si el consistorio o la Generalitat conceden las licencias necesarias”.

Inmediatamente, el señor alcalde anunciaba que el Ayuntamiento no se podría negar a conceder las autorizaciones, y esto también es muy importante, “si la promoción cumple con todos los requisitos que establece la ley” y “tiene la documentación en regla”. Lo intenta adornar asegurando que no tendrían ninguna subvención, en cumplimiento de lo que se derivó de la consulta ciudadana de febrero.

Así se completa el lamentable escenario vallero, una isla de linchamientos taurinos en la Safor. En Benifairó salió la primera seta en forma de plaza portátil con todos los permisos, concedidos según las autoridades municipales porque los informes técnicos advertían del peligro de incurrir en prevaricación si no lo hacían. En Simat se volverán a linchar vaquillas y de la forma como se ha hecho hasta ahora, con las anomalías recogidas por un informe de la Policía Local de 2015 y que habla de animales amontonados en espacios minúsculos sin agua ni comida durante días, de abusos durante el transporte, de uso continuado del bastón eléctrico y de sacrificio de animales in situ. Eso sí, el alcalde de Simat trasladó a miembros de esta plataforma el compromiso de convocar una consulta ciudadana sobre esta barbaridad para el mes de octubre.

Hablamos primero de prevaricación, que es el delito que puede cometer una autoridad o persona funcionaria si, en un asunto administrativo, dicta una resolución arbitraria e injusta. En Tavernes, el ayuntamiento ha estado pagándole la fiesta a los amigos taurinos, con el dinero de todos y todas, durante 5 años. La consulta prometida y anunciada fue postergada hasta la desesperación y, una vez desacreditado el argumento de Jordi Juan de que “era lo que el pueblo quería”, nos encontramos con esta escenificación que nos devuelve a la casilla de salida: la plaza de torturas y linchamientos exactamente en el mismo lugar donde era antes de que Jordi Juan hiciera de “capitán moro” durante cinco años. Los taurinos han tenido el dinero público que han querido durando todo el tiempo que lo han podido alargar, y ahora continúan encontrando todas las connivencias que les hacen falta.

Volvemos a esos argumentos claves. El alcalde dice que no se puede negar a conceder los permisos a una peña que tiene los papeles en regla, pero no dice que sin el visto bueno del ayuntamiento no tendrían los papeles en regla. El reglamento de bous al carrer dice claramente que la potestad autonómica de autorizar los linchamientos se concederá únicamente si se dispone de este visto bueno. Esto es así en Tavernes, en Benifairó y en todas partes. En los municipios donde se hacen bous al carrer, se hacen necesariamente con la implicación y connivencia del Ayuntamiento.

Más concretamente, y cómo hemos hecho constar en comunicados anteriores de la Carles Pinazo, el preámbulo del DECRETO 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana (bous al carrer), explicita la “relevancia especial (…) de la declaración del ayuntamiento respecto a la realización de los bous al carrer en su término municipal”. Y concreta todavía más: “la entidad local declarará sobre si está de acuerdo o no sobre la celebración de los festejos”. Sin esta declaración favorable, requerida según el artículo 15 del Reglamento, no se pueden celebrar bous al carrer (que lo son independientemente del espacio o recinto donde se celebran y de si la iniciativa es pública o privada, cono dice este Reglamento).

No ha habido quien haya respondido a nuestras consultas sobre la normativa o reglamentación que anularía estos preceptos y “obligarían” al Ayuntamiento a conceder la declaración favorable. En todo caso, el Ayuntamiento podría proteger a su ciudadanía ante esta estafa normativa, negándose a firmar esa declaración favorable que, según sus pretextos, lo convertiría en responsable por obligación. Tal vez, la realidad es que también haya acuerdos para que la patata caliente de los linchamientos de los bous al carrer no queme ninguna mano amiga en ningún nivel competencial (local, provincial y autonómico).

Por eso, desde la Plataforma Carles Pinazo volvemos a insistir en el respeto a la voluntad popular, en la confirmación que las persones partidarias de identificar el linchamiento y el sufrimiento de toros con la fiesta y la tradición no representan ninguna mayoría, y en la buena intención que radica, de manera intrínseca, en el compromiso de una corporación local con la defensa de los animales frente al maltrato. Insistimos en la necesidad de entrar realmente en el siglo XXI, con unas fiestas sin linchamientos de bous al carrer.

Con estos argumentos sí que no se puede encontrar prevaricación en ninguna parte, al contrario de lo que ocurre con esta representación ante la opinión pública, con comunicado de la peña y reacción “espontánea” del equipo de gobierno de Tavernes, que se fundamenta en ocultaciones de información, manipulaciones y mentiras completas para proteger los intereses taurinos. Eso sí que podría ser el relato de una prevaricación en toda regla.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s