Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant de la celebració dels bous al carrer a Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tingut coneixement que, finalment, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València) ha concedit la declaració favorable als linxaments de bous al carrer que es realitzaran al municipi, coincidint amb les seues festes. Aquesta declaració ha estat signada per l’alcalde en funcions, Josep Llàcer, amb data 12 d’agost.

Lamentablement, els fets ens donen la raó. El govern municipal s’havia esforçat en menysprear la declaració favorable com a un tràmit sense rellevància, amb la intenció de fer creure que no tenien cap responsabilitat ni implicació en els linxaments i assenyalant cap a la Generalitat com a culpable. Si no calia, per què l’han signada? El pretext principal ha estat un informe tècnic signat per la Secretaria General i la persona Tècnica d’Urbanisme. En aquest document, i en relació a la declaració favorable, cal destacar el següent paràgraf:

“La norma no estableix la naturalesa jurídica de la declaració favorable de l’ajuntament, que sembla preceptiva, encara que no s’estableix si és vinculant. Tampoc es determinen els efectes no emetera la declaració favorable o emetera una desfavorable a l’empara de l’acord referit en l’antecedent 2 [declaració de Tavernes de la Valldigna com a municipi lliure de maltractament animal], tenint en compte que l’autorització expressa ha de ser atorgada per la Conselleria competent en matèria d’espectacles”.

Front a això, insistim en la claredat del reglament. La perceptivitat està perfectament establerta pel seu article 15, “documentació NECESSÀRIA per a la celebració de bous al carrer”, entre la que es troba aquesta declaració favorable de l’Ajuntament. Sense ella, els linxaments no es podrien celebrar.

També insistim en la claredat del preàmbul d’aquest reglament, on qui legisla deixa clar que aquesta declaració és la via per a “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura i linxaments, decisió que qualifica com “igualment respectable” que la favorable. Això queda encara més aclarit quan es diu que aquesta declaració té una “RELLEVÀNCIA ESPECIAL”.

A més, la suposada, malgrat que incerta, falta de definició, pel que faria a la naturalesa jurídica d’aquesta declaració, no és un argument per que l’Ajuntament deixe d’exercir les seues potestats en defensa de la declaració del municipi com a lliure de maltractament animal, que contà amb el vot favorable del grup municipal de Compromís, i del resultat de l’enquesta ciutadana on el suport als linxaments de bous al carrer no superà el 5% de la ciutadania amb dret a vot.

Front a això, s’han emparat en la falsa tradició dels linxaments de bous al carrer, que arriben a qualificar d’”immemorial”, i fins i tot fan referència a una “atracció popular” que contrasta amb el suport real de la ciutadania i per a la que tiren mà, també sense cap fonament, de la gent visitant.

El despropòsit es tanca amb l’edulcoració del suport amb uns condicionants referits a garanties de seguretat i d’actuacions contra el maltractament animal. L’Ajuntament de Tavernes disposa d’informes veterinaris sobre el patiment animal als linxaments de bous al carrer, perquè la Plataforma Carles Pinazo va fer entrega d’aquests documents.

El maltractament és intrínsec al linxament des de que els animals ixen de la ramaderia, i negar-ho és una mostra més que la signatura d’aquesta declaració és, malgrat tots els edulcorants, un acte militant a favor dels interessos del negoci del patiment animal i un absolut despropòsit per a un municipi “lliure de maltractament animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta aquesta insistència en el foment dels linxaments de bous al carrer, i continuarà treballant en suport dels i les animalistes de Tavernes per a que el seu poble deixe de ser municipi que acull i recolza el maltractament animal.

València, 19 d’agost de 2016

 

Toro barrera

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la celebración de los bous al carrer en Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tenido conocimiento de que, finalmente, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha concedido la declaración favorable a los linchamientos de bous al carrer que se realizarán en el municipio, coincidiendo con sus fiestas. Esta declaración ha sido firmada por el alcalde en funciones, Josep Llàcer, con fecha 12 de agosto.

Lamentablemente, los hechos nos dan la razón. El gobierno municipal se había esforzado en despreciar la declaración favorable como un trámite sin relevancia, con la intención de hacer creer que no tenían ninguna responsabilidad ni implicación en los linchamientos y señalando hacia la Generalitat como culpable. Si no hacía falta, ¿por qué la han firmado? El pretexto principal ha sido un informe técnico firmado por la Secretaría General y la persona Técnica de Urbanismo. En este documento, y en relación a la declaración favorable, hay que destacar el siguiente párrafo:

“La norma no establece la naturaleza jurídica de la declaración favorable del ayuntamiento, que parece preceptiva, aunque no se establece si es vinculante. Tampoco se determinan los efectos no emitiera la declaración favorable o emitiera una desfavorable al amparo del acuerdo referido en el antecedente 2 [declaración de Tavernes de la Valldigna como municipio libre de maltrato animal], teniendo en cuenta que la autorización expresa tiene que ser otorgada por la Conselleria competente en materia de espectáculos”.

Frente a esto, insistimos en la claridad del reglamento. La perceptividad está perfectamente establecida por su artículo 15, “documentación NECESARIA para la celebración de bous al carrer”, entre la que se encuentra esta declaración favorable del Ayuntamiento. Sin ella, los linchamientos no se podrían celebrar.

También insistimos en la claridad del preámbulo de este reglamento, donde quien legisla deja claro que esta declaración es la vía para “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura y linchamientos, decisión que califica como “igualmente respetable” que la favorable. Esto queda todavía más aclarado cuando se dice que esta declaración tiene una “RELEVANCIA ESPECIAL”.

Además, la supuesta, a pesar de que incierta, falta de definición, por lo que haría a la naturaleza jurídica de esta declaración, no es un argumento para que el Ayuntamiento deje de ejercer sus potestades en defensa de la declaración del municipio como libre de maltrato animal, que contó con el voto favorable del grupo municipal de Compromís, y del resultado de la encuesta ciudadana donde el apoyo a los linchamientos de bous al carrer no superó el 5% de la ciudadanía con derecho a voto.

Frente a esto, se han amparado en la falsa tradición de los linchamientos de bous al carrer, que llegan a calificar de “inmemorial”, e incluso hacen referencia a una “atracción popular” que contrasta con el apoyo real de la ciudadanía y para la que echan mano, también sin ningún fundamento, de la gente visitante.

El despropósito se cierra con la edulcoración del apoyo con unos condicionantes referidos a garantías de seguridad y de actuaciones contra el maltrato animal. El Ayuntamiento de Tavernes dispone de informes veterinarios sobre el sufrimiento animal en los linchamientos de bous al carrer, porque la Plataforma Carles Pinazo hizo entrega de estos documentos.

El maltrato es intrínseco al linchamiento desde que los animales salen de la ganadería, y negarlo es una muestra más que la firma de esta declaración es, a pesar de todos los edulcorantes, un acto militante a favor de los intereses del negocio del sufrimiento animal y un absoluto despropósito para un municipio “libre de maltrato animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta esta insistencia en el fomento de los linchamientos de bous al carrer, y continuará trabajando en apoyo de los y las animalistas de Tavernes para que su pueblo deje de ser municipio que acoge y defiende el maltrato animal.

Valencia, 19 de agosto de 2016