Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la proposta de l’ajuntament de València de traure a concurs el servei de recollida d’animals

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo és una entitat constituïda per més de trenta associacions que treballen en diferents àmbits per una vida digna per als animals. Entre elles hi ha protectores com Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna i Flora SOS, etc. Està també representada la Federació per a la protecció i defensa de l’animal de la Comunitat Valenciana (Fedenva). D’altra banda, hi ha organitzacions més implicades en altres àmbits del benestar animal com és la lluita contra el maltractament dels bòvids i èquids com Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretenem, en la mesura de les nostres possibilitats, conscienciar a la ciutadania sobre la nostra obligació d’evitar el sofriment als animals no humans.

Després d’anys on la gestió de la recollida dels animals abandonats ha estat portada per protectores, la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de València ha iniciat el camí de tornada al temps de les “gosseres”. És un camí cap al passat que els animals, per desgràcia, ja estan sofrint en altres poblacions del territori valencià, incloses algunes que, com a València, diuen representar “el canvi”.

Des de l’Ajuntament volen amagar aquesta regressió amb la “municipalització” com a titular. Afirmen que són serveis públics, que s’han de gestionar directament, però convoquen un concurs públic amb unes bases que trasllueixen tot el contrari. El plec de bases tècniques indica que és la persona o l’empresa licitadora qui assumeix la prestació dels serveis. Qui, per tant, recollirà als animals del carrer i qui cuidarà dels mateixos, tant en el refugi de Benimàmet com en el de Natzaret, qui atendrà al públic, qui assumirà el pla d’esterilització felina, etc. Tot això amb el seu personal i el seu equipament, com, per exemple, la flota de vehicles necessària. Ho farà, això sí, sota supervisió de l’Ajuntament, faltaria més. Però de tot s’encarregarà aquesta empresa externa, que serà la total responsable.

No estem, per tant, davant un gir cap a la gestió directa i responsable. Ho anomenen municipalització i no ho és, buidant de contingut el concepte i tractant de confondre a la ciutadania. Més encara, el concurs s’utilitza per facilitar el camí de les empreses privades que, com se sap, negocien amb la vida dels animals. És més, el plec fa referència al volum de negoci que ha de tindre l’empresa que opte al concurs. Les protectores no tenen volum de negoci, perquè no negocien amb la vida dels animals. Si l’Ajuntament volguera vetllar per la vida dels animals es recolzaria en la gestió per protectores que tenen la vida, la salut i la cerca d’un futur per als animals, com a únics objectius.

D’altra banda, l’Ajuntament insisteix que està obligat a treure un concurs públic, i que no es pot adjudicar directament a una entitat el servei. A aquesta afirmació caldria respondre que, segons hem constatat, depèn del licitant. Hem vist com s’ha adjudicat fa escassos dies, mitjançant conveni, un servei per 380.000 €, quantitat gens menyspreable i que s’aproxima a la del servei objecte d’aquest escrit.

Remarcar també que des de les associacions que treballem en protecció animal hi ha hagut intents d’establiment de diàleg per aportar la nostra experiència que han estat desatesos per l’administració. L’Ajuntament no opta, per tant, pels animals sinó per aquestes gosseres, que això sí, ara cuiden més la seua imatge i amaguen millor la seua activitat d’extermini industrial.

Per la nostra part, les persones i entitats que formem la Plataforma Carles Pinazo farem el que hem fet sempre: lluitar pels animals i els seus drets.

Plataforma Carles Pinazo

València, 31 de març de 2017

gossos 

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la propuesta del ayuntamiento de Valencia de sacar a concurso el servicio de recogida de animales

La Plataforma Carles Pinazo es una entidad constituida por más de treinta asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos por una vida digna para los animales. Entre ellas hay protectoras como Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna y Flora SOS, etc. Está también representada la Federación para la protección y defensa del animal en la Comunidad Valenciana (Fedenva). Por otra parte, hay organizaciones más implicadas en otros ámbitos del bienestar animal como es la lucha contra el maltrato de los bóvidos y équidos como Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretendemos, en la medida de nuestras posibilidades, concienciar a la ciudadanía acerca de nuestra obligación de evitar el sufrimiento a los animales no humanos.

Tras años donde la gestión de la recogida de los animales abandonados ha sido llevada por protectoras, la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado el camino de vuelta al tiempo de las “perreras”. Es un camino hacía el pasado que los animales, por desgracia, ya están sufriendo en otras poblaciones del territorio valenciano, incluidas algunas que, como en Valencia, dicen representar “el cambio”.

Desde el Ayuntamiento quieren esconder ésta regresión con la “municipalización” como titular. Afirman que son servicios públicos, que se han de gestionar directamente, pero convocan un concurso público con unas bases que traslucen todo lo contrario. El pliego de bases técnicas indica que es la persona o la empresa licitadora quien asume la prestación de los servicios. Quien, por tanto, recogerá a los animales de la calle y quien cuidará de los mismos, tanto en el refugio de Benimàmet como en el de Nazaret, quien atenderá al público, quien asumirá el plan de esterilización felina, etc. Todo ello con su personal y su equipamiento, como, por ejemplo, la flota de vehículos necesaria. Lo hará, eso sí, bajo supervisión del Ayuntamiento, faltaría más. Pero de todo se encargará esa empresa externa, que será la total responsable.

No estamos, por tanto, ante un giro hacia la gestión directa y responsable. Lo llaman municipalización y no lo es, vaciando de contenido el concepto y tratando de confundir a la ciudadanía. Más aún, el concurso se utiliza para facilitar el camino de las empresas privadas que, como se sabe, negocian con la vida de los animales. Es más, el pliego hace referencia al volumen de negocio que ha de tener la empresa que opte al concurso. Las protectoras no tienen volumen de negocio, porque no negocian con la vida de los animales. Si el Ayuntamiento quisiera velar por la vida de los animales se apoyaría en la gestión por protectoras que tienen la vida, la salud y la búsqueda de un futuro para los animales, como únicos objetivos.

Por otra parte, el Ayuntamiento insiste en que está obligado a sacar un concurso público, y que no se puede adjudicar directamente a una entidad el servicio. A esta afirmación cabría responder que, según hemos constatado, depende del licitante. Hemos visto como se ha adjudicado hace escasos días, mediante convenio, un servicio por 380.000 €, cantidad nada desdeñable y que se aproxima a la del servicio objeto de este escrito.

Remarcar también que desde las asociaciones que trabajamos en protección animal ha habido intentos de establecimiento de diálogo para aportar nuestra experiencia que han sido desatendidos por la administración. El Ayuntamiento no opta, por tanto, por los animales sino por esas perreras, que eso sí, ahora cuidan más su imagen y esconden mejor su actividad de exterminio industrial.

Por nuestra parte, las personas y entidades que formamos la Plataforma Carles Pinazo haremos lo que hemos hecho siempre: luchar por los animales y sus derechos.

Plataforma Carles Pinazo

Valencia, 31 de marzo de 2017

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situació actual de les protectores d’animals

(más abajo en castellano)

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a més de 30 entitats de defensa animal valencianes entre les quals es troben gran part de les protectores del nostre territori, volem fer pública la situació dels refugis d’animals valencians quasi dos anys després de les eleccions municipals i autonòmiques.

Malgrat el canvi polític en la majoria d’ajuntaments, Diputació i Generalitat, les protectores es troben pràcticament igual que fa dos anys, algunes d’elles en una situació insostenible, amb moltíssims més animals refugiats dels que caben en els albergs, amb poques o nul·les ajudes públiques, amb deutes pendents de pagament per part dels ajuntaments amb els quals tenen conveniada la recollida d’animals, etc.

A més, no podem deixar de mostrar la nostra creixent preocupació per la reculada que estem vivint en els últims mesos en el benestar dels animals abandonats, ja que els últims 5 o 6 contractes que s’han signat, alguns d’ells en poblacions tan importants com Gandia o Torrent, han sigut amb gosseres que no respecten la vida dels animals que han tingut la desgràcia de ser abandonats, castigant així a l’animal abandonat en lloc de perseguir al responsable de l’abandonament.

Per açò, sol·licitem als ajuntaments valencians que donen els passos necessaris perquè, tal com marca l’article 18 del títol V de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, a l’hora d’adjudicar el servei de recollida dels animals abandonats les associacions de protecció i defensa dels animals tinguen prioritat sobre les empreses que mercantilitzen amb la mort dels animals.

Demanem a les diferents corporacions que, per a aconseguir la fi del sacrifici dels animals abandonats, es facilite a les entitats de protecció animal la creació de nuclis zoològics. A més, els plecs dels contractes de recollida han d’adequar-se al que és el servei, doncs no es pot exigir a una protectora d’animals que tinga els permisos per a poder arreplegar bous o ovelles, doncs açò impedeix a les protectores participar en els concursos per a la recollida d’animals abandonats.

D’altra banda, s’està observant també que s’han assignat contractes de recollida a gosseres sense comprovar que aquestes no disposaven del pertinent nucli zoològic, per la qual cosa eixos ajuntaments estarien incomplint la legalitat i vulnerant els mateixos plecs del contracte. Davant açò, des de les diferents associacions protectores que formem part de la Plataforma Carles Pinazo manifestem que denunciarem jurídicament l’incompliment dels contractes, per la qual cosa ja hem començat a dotar-nos de recursos econòmics per a les possibles despeses judicials.

En últim lloc, volem manifestar la nostra confiança en què el Consell no es demore molt més a aprovar una Llei de Protecció Animal autonòmica digna del segle XXI i adequada a les demandes de la nostra societat, cada vegada més preocupada pel tracte que donem als altres animals. Tenim el convenciment que aquesta Llei contemplarà, igual que ho han fet les lleis aprovades recentment a Catalunya i la Comunitat de Madrid, el sacrifici 0, deixant com un mal record del passat les cambres de gas, les electrocucions o les injeccions que han acabat amb les vides de desenes de milers d’animals sans que van tindre la desgràcia de ser abandonats per aquells que devien cuidar-los.

València, 9 de març de 2017

Plataforma Carles Pinazo

dog-1437540_960_720

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situación actual de las protectoras de animales

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a más de 30 entidades de defensa animal valencianas entre las que se encuentran gran parte de las protectoras de nuestro territorio, queremos hacer pública la situación de los refugios de animales valencianos casi dos años después de las elecciones municipales y autonómicas.

A pesar del cambio político en la mayoría de ayuntamientos, Diputación y Generalitat, las protectoras se encuentran prácticamente igual que hace dos años, algunas de ellas en una situación insostenible, con muchísimos más animales refugiados de los que caben en los albergues, con pocas o nulas ayudas públicas, con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos con los que tienen conveniada la recogida de animales, etc.

Además, no podemos dejar de mostrar nuestra creciente preocupación por el retroceso que estamos viviendo en los últimos meses en el bienestar de los animales abandonados, pues los últimos 5 o 6 contratos que se han firmado, algunos de ellos en poblaciones tan importantes como Gandia o Torrent, han sido con perreras que no respetan la vida de los animales que han tenido la desgracia de ser abandonados, castigando así al animal abandonado en lugar de perseguir al responsable del abandono.

Por ello, solicitamos a los ayuntamientos valencianos que den los pasos necesarios para que, tal y como marca el artículo 18 del título V de la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre protección de los animales de compañía, a la hora de adjudicar el servicio de recogida de los animales abandonados las asociaciones de protección y defensa de los animales tengan prioridad sobre las empresas que mercantilizan con la muerte de los animales.

Pedimos a las diferentes corporaciones que, para conseguir el fin del sacrificio de los animales abandonados, se facilite a las entidades de protección animal la creación de núcleos zoológicos. Además, los pliegos de los contratos de recogida deben adecuarse a lo que es el servicio, pues no se puede exigir a una protectora de animales que tenga los permisos para poder recoger toros u ovejas, pues ello impide a las protectoras participar en los concursos para la recogida de animales abandonados.

Por otro lado, se está observando también que se han asignado contratos de recogida a perreras sin comprobar que éstas no disponían del pertinente núcleo zoológico, por lo que esos ayuntamientos estarían incumpliendo la legalidad y vulnerando los mismos pliegos del contrato. Ante esto, desde las diferentes asociaciones protectoras que formamos parte de la Plataforma Carles Pinazo manifestamos que denunciaremos jurídicamente el incumplimiento de los contratos, por lo que ya hemos empezado a dotarnos de recursos económicos para los posibles gastos judiciales.

En último lugar, queremos manifestar nuestra confianza en que el Consell no se demore mucho más en aprobar una Ley de Protección Animal autonómica digna del siglo XXI y adecuada a las demandas de nuestra sociedad, cada vez más preocupada por el trato que damos a los demás animales. Tenemos el convencimiento de que dicha Ley contemplará, al igual que lo han hecho las leyes aprobadas recientemente en Cataluña y la Comunidad de Madrid, el sacrificio 0, dejando como un mal recuerdo del pasado las cámaras de gas, las electrocuciones o los pinchazos que han acabado con las vidas de decenas de miles de animales sanos que tuvieron la desgracia de ser abandonados por quienes debían de cuidarlos.

Valencia, 9 de marzo de 2017

Plataforma Carles Pinazo