Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situació actual de les protectores d’animals

(más abajo en castellano)

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a més de 30 entitats de defensa animal valencianes entre les quals es troben gran part de les protectores del nostre territori, volem fer pública la situació dels refugis d’animals valencians quasi dos anys després de les eleccions municipals i autonòmiques.

Malgrat el canvi polític en la majoria d’ajuntaments, Diputació i Generalitat, les protectores es troben pràcticament igual que fa dos anys, algunes d’elles en una situació insostenible, amb moltíssims més animals refugiats dels que caben en els albergs, amb poques o nul·les ajudes públiques, amb deutes pendents de pagament per part dels ajuntaments amb els quals tenen conveniada la recollida d’animals, etc.

A més, no podem deixar de mostrar la nostra creixent preocupació per la reculada que estem vivint en els últims mesos en el benestar dels animals abandonats, ja que els últims 5 o 6 contractes que s’han signat, alguns d’ells en poblacions tan importants com Gandia o Torrent, han sigut amb gosseres que no respecten la vida dels animals que han tingut la desgràcia de ser abandonats, castigant així a l’animal abandonat en lloc de perseguir al responsable de l’abandonament.

Per açò, sol·licitem als ajuntaments valencians que donen els passos necessaris perquè, tal com marca l’article 18 del títol V de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, a l’hora d’adjudicar el servei de recollida dels animals abandonats les associacions de protecció i defensa dels animals tinguen prioritat sobre les empreses que mercantilitzen amb la mort dels animals.

Demanem a les diferents corporacions que, per a aconseguir la fi del sacrifici dels animals abandonats, es facilite a les entitats de protecció animal la creació de nuclis zoològics. A més, els plecs dels contractes de recollida han d’adequar-se al que és el servei, doncs no es pot exigir a una protectora d’animals que tinga els permisos per a poder arreplegar bous o ovelles, doncs açò impedeix a les protectores participar en els concursos per a la recollida d’animals abandonats.

D’altra banda, s’està observant també que s’han assignat contractes de recollida a gosseres sense comprovar que aquestes no disposaven del pertinent nucli zoològic, per la qual cosa eixos ajuntaments estarien incomplint la legalitat i vulnerant els mateixos plecs del contracte. Davant açò, des de les diferents associacions protectores que formem part de la Plataforma Carles Pinazo manifestem que denunciarem jurídicament l’incompliment dels contractes, per la qual cosa ja hem començat a dotar-nos de recursos econòmics per a les possibles despeses judicials.

En últim lloc, volem manifestar la nostra confiança en què el Consell no es demore molt més a aprovar una Llei de Protecció Animal autonòmica digna del segle XXI i adequada a les demandes de la nostra societat, cada vegada més preocupada pel tracte que donem als altres animals. Tenim el convenciment que aquesta Llei contemplarà, igual que ho han fet les lleis aprovades recentment a Catalunya i la Comunitat de Madrid, el sacrifici 0, deixant com un mal record del passat les cambres de gas, les electrocucions o les injeccions que han acabat amb les vides de desenes de milers d’animals sans que van tindre la desgràcia de ser abandonats per aquells que devien cuidar-los.

València, 9 de març de 2017

Plataforma Carles Pinazo

dog-1437540_960_720

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situación actual de las protectoras de animales

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a más de 30 entidades de defensa animal valencianas entre las que se encuentran gran parte de las protectoras de nuestro territorio, queremos hacer pública la situación de los refugios de animales valencianos casi dos años después de las elecciones municipales y autonómicas.

A pesar del cambio político en la mayoría de ayuntamientos, Diputación y Generalitat, las protectoras se encuentran prácticamente igual que hace dos años, algunas de ellas en una situación insostenible, con muchísimos más animales refugiados de los que caben en los albergues, con pocas o nulas ayudas públicas, con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos con los que tienen conveniada la recogida de animales, etc.

Además, no podemos dejar de mostrar nuestra creciente preocupación por el retroceso que estamos viviendo en los últimos meses en el bienestar de los animales abandonados, pues los últimos 5 o 6 contratos que se han firmado, algunos de ellos en poblaciones tan importantes como Gandia o Torrent, han sido con perreras que no respetan la vida de los animales que han tenido la desgracia de ser abandonados, castigando así al animal abandonado en lugar de perseguir al responsable del abandono.

Por ello, solicitamos a los ayuntamientos valencianos que den los pasos necesarios para que, tal y como marca el artículo 18 del título V de la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre protección de los animales de compañía, a la hora de adjudicar el servicio de recogida de los animales abandonados las asociaciones de protección y defensa de los animales tengan prioridad sobre las empresas que mercantilizan con la muerte de los animales.

Pedimos a las diferentes corporaciones que, para conseguir el fin del sacrificio de los animales abandonados, se facilite a las entidades de protección animal la creación de núcleos zoológicos. Además, los pliegos de los contratos de recogida deben adecuarse a lo que es el servicio, pues no se puede exigir a una protectora de animales que tenga los permisos para poder recoger toros u ovejas, pues ello impide a las protectoras participar en los concursos para la recogida de animales abandonados.

Por otro lado, se está observando también que se han asignado contratos de recogida a perreras sin comprobar que éstas no disponían del pertinente núcleo zoológico, por lo que esos ayuntamientos estarían incumpliendo la legalidad y vulnerando los mismos pliegos del contrato. Ante esto, desde las diferentes asociaciones protectoras que formamos parte de la Plataforma Carles Pinazo manifestamos que denunciaremos jurídicamente el incumplimiento de los contratos, por lo que ya hemos empezado a dotarnos de recursos económicos para los posibles gastos judiciales.

En último lugar, queremos manifestar nuestra confianza en que el Consell no se demore mucho más en aprobar una Ley de Protección Animal autonómica digna del siglo XXI y adecuada a las demandas de nuestra sociedad, cada vez más preocupada por el trato que damos a los demás animales. Tenemos el convencimiento de que dicha Ley contemplará, al igual que lo han hecho las leyes aprobadas recientemente en Cataluña y la Comunidad de Madrid, el sacrificio 0, dejando como un mal recuerdo del pasado las cámaras de gas, las electrocuciones o los pinchazos que han acabado con las vidas de decenas de miles de animales sanos que tuvieron la desgracia de ser abandonados por quienes debían de cuidarlos.

Valencia, 9 de marzo de 2017

Plataforma Carles Pinazo