Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la proposta de l’ajuntament de València de traure a concurs el servei de recollida d’animals

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo és una entitat constituïda per més de trenta associacions que treballen en diferents àmbits per una vida digna per als animals. Entre elles hi ha protectores com Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna i Flora SOS, etc. Està també representada la Federació per a la protecció i defensa de l’animal de la Comunitat Valenciana (Fedenva). D’altra banda, hi ha organitzacions més implicades en altres àmbits del benestar animal com és la lluita contra el maltractament dels bòvids i èquids com Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretenem, en la mesura de les nostres possibilitats, conscienciar a la ciutadania sobre la nostra obligació d’evitar el sofriment als animals no humans.

Després d’anys on la gestió de la recollida dels animals abandonats ha estat portada per protectores, la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de València ha iniciat el camí de tornada al temps de les “gosseres”. És un camí cap al passat que els animals, per desgràcia, ja estan sofrint en altres poblacions del territori valencià, incloses algunes que, com a València, diuen representar “el canvi”.

Des de l’Ajuntament volen amagar aquesta regressió amb la “municipalització” com a titular. Afirmen que són serveis públics, que s’han de gestionar directament, però convoquen un concurs públic amb unes bases que trasllueixen tot el contrari. El plec de bases tècniques indica que és la persona o l’empresa licitadora qui assumeix la prestació dels serveis. Qui, per tant, recollirà als animals del carrer i qui cuidarà dels mateixos, tant en el refugi de Benimàmet com en el de Natzaret, qui atendrà al públic, qui assumirà el pla d’esterilització felina, etc. Tot això amb el seu personal i el seu equipament, com, per exemple, la flota de vehicles necessària. Ho farà, això sí, sota supervisió de l’Ajuntament, faltaria més. Però de tot s’encarregarà aquesta empresa externa, que serà la total responsable.

No estem, per tant, davant un gir cap a la gestió directa i responsable. Ho anomenen municipalització i no ho és, buidant de contingut el concepte i tractant de confondre a la ciutadania. Més encara, el concurs s’utilitza per facilitar el camí de les empreses privades que, com se sap, negocien amb la vida dels animals. És més, el plec fa referència al volum de negoci que ha de tindre l’empresa que opte al concurs. Les protectores no tenen volum de negoci, perquè no negocien amb la vida dels animals. Si l’Ajuntament volguera vetllar per la vida dels animals es recolzaria en la gestió per protectores que tenen la vida, la salut i la cerca d’un futur per als animals, com a únics objectius.

D’altra banda, l’Ajuntament insisteix que està obligat a treure un concurs públic, i que no es pot adjudicar directament a una entitat el servei. A aquesta afirmació caldria respondre que, segons hem constatat, depèn del licitant. Hem vist com s’ha adjudicat fa escassos dies, mitjançant conveni, un servei per 380.000 €, quantitat gens menyspreable i que s’aproxima a la del servei objecte d’aquest escrit.

Remarcar també que des de les associacions que treballem en protecció animal hi ha hagut intents d’establiment de diàleg per aportar la nostra experiència que han estat desatesos per l’administració. L’Ajuntament no opta, per tant, pels animals sinó per aquestes gosseres, que això sí, ara cuiden més la seua imatge i amaguen millor la seua activitat d’extermini industrial.

Per la nostra part, les persones i entitats que formem la Plataforma Carles Pinazo farem el que hem fet sempre: lluitar pels animals i els seus drets.

Plataforma Carles Pinazo

València, 31 de març de 2017

gossos 

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la propuesta del ayuntamiento de Valencia de sacar a concurso el servicio de recogida de animales

La Plataforma Carles Pinazo es una entidad constituida por más de treinta asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos por una vida digna para los animales. Entre ellas hay protectoras como Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna y Flora SOS, etc. Está también representada la Federación para la protección y defensa del animal en la Comunidad Valenciana (Fedenva). Por otra parte, hay organizaciones más implicadas en otros ámbitos del bienestar animal como es la lucha contra el maltrato de los bóvidos y équidos como Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretendemos, en la medida de nuestras posibilidades, concienciar a la ciudadanía acerca de nuestra obligación de evitar el sufrimiento a los animales no humanos.

Tras años donde la gestión de la recogida de los animales abandonados ha sido llevada por protectoras, la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado el camino de vuelta al tiempo de las “perreras”. Es un camino hacía el pasado que los animales, por desgracia, ya están sufriendo en otras poblaciones del territorio valenciano, incluidas algunas que, como en Valencia, dicen representar “el cambio”.

Desde el Ayuntamiento quieren esconder ésta regresión con la “municipalización” como titular. Afirman que son servicios públicos, que se han de gestionar directamente, pero convocan un concurso público con unas bases que traslucen todo lo contrario. El pliego de bases técnicas indica que es la persona o la empresa licitadora quien asume la prestación de los servicios. Quien, por tanto, recogerá a los animales de la calle y quien cuidará de los mismos, tanto en el refugio de Benimàmet como en el de Nazaret, quien atenderá al público, quien asumirá el plan de esterilización felina, etc. Todo ello con su personal y su equipamiento, como, por ejemplo, la flota de vehículos necesaria. Lo hará, eso sí, bajo supervisión del Ayuntamiento, faltaría más. Pero de todo se encargará esa empresa externa, que será la total responsable.

No estamos, por tanto, ante un giro hacia la gestión directa y responsable. Lo llaman municipalización y no lo es, vaciando de contenido el concepto y tratando de confundir a la ciudadanía. Más aún, el concurso se utiliza para facilitar el camino de las empresas privadas que, como se sabe, negocian con la vida de los animales. Es más, el pliego hace referencia al volumen de negocio que ha de tener la empresa que opte al concurso. Las protectoras no tienen volumen de negocio, porque no negocian con la vida de los animales. Si el Ayuntamiento quisiera velar por la vida de los animales se apoyaría en la gestión por protectoras que tienen la vida, la salud y la búsqueda de un futuro para los animales, como únicos objetivos.

Por otra parte, el Ayuntamiento insiste en que está obligado a sacar un concurso público, y que no se puede adjudicar directamente a una entidad el servicio. A esta afirmación cabría responder que, según hemos constatado, depende del licitante. Hemos visto como se ha adjudicado hace escasos días, mediante convenio, un servicio por 380.000 €, cantidad nada desdeñable y que se aproxima a la del servicio objeto de este escrito.

Remarcar también que desde las asociaciones que trabajamos en protección animal ha habido intentos de establecimiento de diálogo para aportar nuestra experiencia que han sido desatendidos por la administración. El Ayuntamiento no opta, por tanto, por los animales sino por esas perreras, que eso sí, ahora cuidan más su imagen y esconden mejor su actividad de exterminio industrial.

Por nuestra parte, las personas y entidades que formamos la Plataforma Carles Pinazo haremos lo que hemos hecho siempre: luchar por los animales y sus derechos.

Plataforma Carles Pinazo

Valencia, 31 de marzo de 2017