Carta a Joan Ribó solicitant que rectifique els plecs per a optar al servei de recollida d’animals a València

(abajo en castellano)

En Joan Ribó Canut, Alcalde de l’Ajuntament de València

Ens dirigim a vostè des de la Plataforma Carles Pinazo per a mostrar-li el nostre més enèrgic rebuig a les condicions que el passat 23 de març va fer públiques l’Ajuntament de València respecte a la contractació del servei de recollida d’animals abandonats de la ciutat de València.

Fa quasi dos anys es va produir un canvi de govern en l’ajuntament de València i amb posterioritat es va generar la regidoria de Benestar Animal. Des dels diferents col·lectius que dia rere dia treballem per tractar de dignificar les condicions de vida dels animals que acaben abandonats a causa de l’irresponsable comportament de molts/es ciutadans/es, quan no amb maltractament major, ens vam mostrar expectants, doncs en el seu programa electoral, encara que no s’inclogueren totes les propostes necessàries per a demostrar una intenció real d’acabar amb el maltractament animal en totes les seus vessants, sí semblava haver una intencionalitat a canviar la situació tan greu, desesperada i urgent d’alguns aspectes de la convivència diària amb els animals no humans.

Ara, passat ja un temps més que prudencial des de la seua arribada al consistori, les actuacions que s’han dut a terme han sigut molt mediàtiques, com la prohibició de la utilització d’animals salvatges en els circs en la ciutat o la destinació d’una ínfima partida pressupostària per a esterilitzar gates de colònies, accions que aplaudim, però que resolen poc en el dia a dia dels animals que pateixen unes condicions de vida penoses en molts casos, i el dels/les veïns/es, que amb un gran esforç dediquen el seu temps i els seus diners de forma altruista, molt complicat en uns moments en què la crisi econòmica assota a milers de persones a València.

Si bé les actuacions portades fins al moment ens semblen més que insuficients, no podem eixir de la nostra sorpresa en conèixer el document que el passat 23 de març es va fer públic per part de l’ajuntament de València, sobre el “Servei d’assistència veterinària i suport integral als Centres Municipals d’Acolliment d’animals, a saber el Centre de Gossos i Gats de Benimàmet i el d’Avifauna i Animals Exòtics de Natzaret”.

Entenem que el motiu del contingut d’aquest plec de contractació atén al desconeixement de la situació i característiques de les entitats de protecció animal, doncs de no ser així, aquesta acció, com a mínim, podríem nomenar-la com a “inqualificable”.

Des del consistori s’ha indicat, en diversos mitjans, que amb aquest contracte es pretén municipalitzar el servei, com si des de l’Ajuntament s’anaren a ocupar per complet dels animals, contractant únicament suport auxiliar. Però, segons el propi plec de contractació, qui siga adjudicatari del servei s’encarregarà de:

 1. Recepció d’animals en el Centre d’Acolliment d’Animals Municipal (CAAM) i control d’identificació.
 2. Revisió veterinària dels animals.
 3. Manteniment dels animals: cures i alimentació.
 4. Programa de desparasitació i desinsectació dels animals.
 5. Neteja dels recintes dels animals.
 6. Manteniment i neteja dels recintes i altres dependències utilitzades per l’empresa.
 7. Programa de desinfecció, desinsectació i desratització del recinte del CAAM.
 8. Gestió de documentació administrativa i sanitària.
 9. Realització d’analítiques, vacunacions i identificació animal en adopcions.
 10. Anotacions d’entrades i eixides dels animals en el Llibre de Registre.
 11. Recepció telefònica de sol·licitud de serveis, informació, etc.
 12. Atenció als visitants del CAAM.
 13. Promoció de les adopcions.
 14. Gestió de la Clínica.
 15. Gestió del Laboratori.
 16. Gestió de Residus Sanitaris.
 17. Atenció de serveis sol·licitats per l’adreça tècnica municipal.
 18. Incineració i gestió de cadàvers.
 19. Eutanàsia humanitària.

Els següents serveis complementaris:

 1. Captura d’animals errants, abandonats i/o accidentats en la via pública.
 2. Retirada d’animals de domicilis o centres diferents als públics, en els casos que es determinen més endavant.
 3. Retirada de cadàvers de gossos o gats i d’animals de menys de 100Kg. de pes, de la via pública, dependències municipals i en els casos en els quals es determine més endavant.

I l’execució del Pla Colonial Felí Municipal.

El Director Veterinari Municipal és l’únic mitjà personal aportat per l’Ajuntament, i s’encarregarà de “la coordinació del servei, de la supervisió dels diferents treballs i de les relacions amb l’empresa adjudicatària a través de l’interlocutor que aquesta establisca”.

Com qualsevol pot entendre, s’està oferint en un concurs el servei de recollida d’animals. Dóna el mateix com vulguen anomenar-ho i maquillar-ho. I ens preocupa enormement que els requisits exigits als qui vulguen optar a cuidar dels animals abandonats en la nostra ciutat siguen requisits que no pot complir una protectora d’animals, incomplint el seu compromís electoral que indicava la seua intenció de “acatar la recomanació legal que aconsella que els municipis treballen preferiblement amb protectores i no amb gosseres, ja que les primeres respecten la vida dels animals i les segones els sacrifiquen” i que li adjuntem, per si el pas del temps ha fet que ho oblide:

#ambValentía. Programa de Govern. Eleccions locals 2015. Animalisme. Pàgina 9

Impedint que el servei de recollida d’animals es duga a terme per entitats que es preocupen pel seu benestar i cura, estan posant als animals que ja han patit com a poc el maltractament de l’abandonament, en mans d’empreses l’única fi de les quals, com a mercantils que són, és el lucre. I no és necessari que li informem que, quan negocis i animals van de la mà, els que perden són els que no tenen veu. No importa que es parle d’hipotètics seguiments a l’empresa, d’altra banda, mitjançant una dubtosa potestat per part d’un Ajuntament per a fiscalitzar instal·lacions situades en un terme municipal aliè al que li competeix.

La ciutat de València porta més d’una dècada amb polítiques de sacrifici 0 (que no és una cosa que haja aportat el nou govern) i gestionada per entitats de protecció animal que, amb una voluntat i esforços extraordinaris, han treballat i treballen per donar als animals de la nostra ciutat la segona oportunitat que mereixen, malgrat que l’Ajuntament no aporte els mitjans, tant econòmics com estructurals, necessaris perquè aquest treball puga ser tot l’eficaç que haguera de ser.

Sembla impensable que, una vegada arribat al consistori un equip de govern que s’ha autodenominat “del canvi”, aquest canvi per als animals siga un futur més que incert que passe d’unes mans que es preocupen per donar una solució als seus problemes a aquelles que fan negoci del seu sofriment, cosa que ni tan sols va dur a terme la dreta política d’aquesta ciutat.

Per tot l’anteriorment exposat, sol·licitem retiren l’anunci de contractació del servei de recollida d’animals, o “Servei d’assistència veterinària i suport integral als Centres Municipals d’Acolliment d’animals, a saber el Centre de Gossos i Gats de Benimàmet i el d’Avifauna i Animals Exòtics de Natzaret”, com vostès han decidit anomenar-lo, el reformulen de manera que siguen les entitats de protecció animal les que es facen càrrec dels animals abandonats o maltractats de la ciutat i que l’ajuntament de València pose els mitjans necessaris, inclosos una partida pressupostària suficient (i no l’aplicació de retallades en el benestar dels animals com mostra aquest pressupost base de licitació) per a resoldre la gravíssima situació que viuen els nostres animals, mitjançant la construcció de refugis públics que descongestionen l’actual, la creació de santuaris per a gats (no han de compartir instal·lacions amb gossos, atès que les seues necessitats etològiques són totalment diferents), fomentar campanyes d’esterilització, perseguir l’abandonament i comptar amb mitjans policials suficients per a atendre aquesta necessitat creixent, formar a la ciutadania en el respecte cap als animals no humans i aprovar una ordenança municipal adequada a la realitat del segle XXI i derogar l’actual, de 1990, que encara contempla el sacrifici d’animals en la ciutat i la prohibició d’alimentar aquells que es troben en situació d’abandó.

I que el nou plec de contractació siga, com en les seues propostes de govern apuntaven i que pot llegir més avall, “un full de ruta que puga desplegar-se mancomunadament amb els principals actors de les xarxes animalistes”, per a la qual cosa ens posem a la seua sencera disposició.

En el segle XXI no és acceptable que els animals abandonats siguen, sense culpa alguna, a més condemnats a mort. Més encara, que açò siga dut a terme per aquells que s’autoanomenen progressistes no és comprensible. Si açò finalment ocorreguera, suposaria una clara regressió a temps pretèrits que la ciutadania de València no entendria.

Atentament,

Rosa Tormos

Portaveu de la Plataforma Carles Pinazo

FEMA_-_38417_-_Dogs_at_a_shelter_for_displaced_pets_in_Texas

Carta a Joan Ribó solicitando que rectifique los pliegos para optar al servicio de recogida de animales en Valencia

Don Joan Ribó Canut, Alcalde del Ayuntamiento de Valencia

Nos dirigimos a usted desde la Plataforma Carles Pinazo para mostrarle nuestro más enérgico rechazo a las condiciones que el pasado 23 de marzo hizo públicas el Ayuntamiento de Valencia respecto a la contratación del servicio de recogida de animales abandonados de la ciudad de Valencia.

Hace casi dos años se produjo un cambio de gobierno en el ayuntamiento de Valencia y con posterioridad se generó la concejalía de Bienestar Animal. Desde los distintos colectivos que día tras día trabajamos por tratar de dignificar las condiciones de vida de los animales que terminan abandonados debido al irresponsable comportamiento de muchos/as ciudadanos/as, cuando no con maltrato mayor, nos mostramos expectantes, pues en su programa electoral, aunque no se incluyesen todas las propuestas necesarias para demostrar una intención real de acabar con el maltrato animal en todas sus vertientes, sí parecía haber una intencionalidad en cambiar la situación tan grave, desesperada y urgente de algunos aspectos de la convivencia diaria con los animales no humanos.

Ahora, pasado ya un tiempo más que prudencial desde su llegada al consistorio, las actuaciones que se han llevado a cabo han sido muy mediáticas, como la prohibición de la utilización de animales salvajes en los circos en la ciudad o el destino de una ínfima partida presupuestaria para esterilizar gatas de colonias, acciones que aplaudimos, pero que resuelven poco en el día a día de los animales que sufren unas condiciones de vida penosas en muchos casos, y el de los/as vecinos/as, que con un gran esfuerzo dedican su tiempo y su dinero de forma altruista, algo muy complicado en unos momentos en que la crisis económica azota a miles de personas en Valencia.

Si bien las actuaciones llevadas hasta el momento nos parecen más que insuficientes, no podemos salir de nuestro asombro al conocer el documento que el pasado 23 de marzo se hizo público por parte del ayuntamiento de Valencia, sobre el “Servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a los Centros Municipales de Acogida de animales, a saber el Centro de Perros y Gatos de Benimàmet y el de Avifauna y Animales Exóticos de Nazaret”.

Entendemos que el motivo del contenido de este pliego de contratación atiende al desconocimiento de la situación y características de las entidades de protección animal, pues de no ser así, esta acción, cuanto menos, podríamos nombrarla como “incalificable”.

Desde el consistorio se ha indicado, en diversos medios, que con este contrato se pretende municipalizar el servicio, como si desde el Ayuntamiento se fuesen a ocupar por completo de los animales, contratando únicamente apoyo auxiliar. Pero, según el propio pliego de contratación, quien sea adjudicatario del servicio se encargará de:

 1. Recepción de animales en el Centro de Acogida de Animales Municipal (CAAM) y control de identificación.
 2. Revisión veterinaria de los animales.
 3. Mantenimiento de los animales: cuidados y alimentación.
 4. Programa de desparasitación y desinsectación de los animales.
 5. Limpieza de los recintos de los animales.
 6. Mantenimiento y limpieza de los recintos y demás dependencias utilizadas por la empresa.
 7. Programa de desinfección, desinsectación y desratización del recinto del CAAM.
 8. Gestión de documentación administrativa y sanitaria.
 9. Realización de analíticas, vacunaciones e identificación animal en adopciones.
 10. Anotaciones de entradas y salidas de los animales en el Libro de Registro.
 11. Recepción telefónica de solicitud de servicios, información, etc.
 12. Atención a los visitantes del CAAM.
 13. Promoción de las adopciones.
 14. Gestión de la Clínica.
 15. Gestión del Laboratorio.
 16. Gestión de Residuos Sanitarios.
 17. Atención de servicios solicitados por la dirección técnica municipal.
 18. Incineración y gestión de cadáveres.
 19. Eutanasia humanitaria.

Los siguientes servicios complementarios:

 1. Captura de animales errantes, abandonados y/o accidentados en la vía pública.
 2. Retirada de animales de domicilios o centros diferentes a los públicos, en los casos que se determinan más adelante.
 3. Retirada de cadáveres de perros o gatos y de animales de menos de 100Kg. de peso, de la vía pública, dependencias municipales y en los casos en los que se determine más adelante.

Y la ejecución del Plan Colonial Felino Municipal.

El Director Veterinario Municipal es el único medio personal aportado por el Ayuntamiento, y se encargará de “la coordinación del servicio, de la supervisión de los distintos trabajos y de las relaciones con la empresa adjudicataria a través del interlocutor que ésta establezca”.

Como cualquiera puede entender, se está ofertando en un concurso el servicio de recogida de animales. Da lo mismo cómo quieran llamarlo y maquillarlo. Y nos preocupa enormemente que los requisitos exigidos a quienes quieran optar a cuidar de los animales abandonados en nuestra ciudad sean requisitos que no puede cumplir una protectora de animales, incumpliendo su compromiso electoral que indicaba su intención de “acatar la recomendación legal que aconseja que los municipios trabajen preferiblemente con protectoras y no con perreras, ya que las primeras respetan la vida de los animales y las segundas los sacrifican” y que le adjuntamos, por si el paso del tiempo ha hecho que lo olvide:

#conValentía. Programa de Gobierno. Elecciones locales 2015. Animalismo. Página 9

Impidiendo que el servicio de recogida de animales se lleve a cabo por entidades que se preocupan por su bienestar y cuidado, están poniendo a los animales que ya han sufrido como poco el maltrato del abandono, en manos de empresas cuyo único fin, como mercantiles que son, es el lucro. Y no es necesario que le informemos que, cuando negocios y animales van de la mano, quienes pierden son quienes no tienen voz. No importa que se hable de hipotéticos seguimientos a la empresa, por otro lado, mediante una dudosa potestad por parte de un Ayuntamiento para fiscalizar instalaciones ubicadas en un término municipal ajeno al que le compete.

La ciudad de Valencia lleva más de una década con políticas de sacrificio 0 (que no es algo que haya aportado el nuevo gobierno) y gestionada por entidades de protección animal que, con una voluntad y esfuerzos extraordinarios, han trabajado y trabajan por dar a los animales de nuestra ciudad la segunda oportunidad que merecen, pese a que el Ayuntamiento no aporte los medios, tanto económicos como estructurales, necesarios para que este trabajo pueda ser todo lo eficaz que debiera.

Parece impensable que, una vez llegado al consistorio un equipo de gobierno que se ha autodenominado “del cambio”, dicho cambio para los animales sea un futuro más que incierto que pase de unas manos que se preocupan por dar una solución a sus problemas a aquellas que hacen negocio de su sufrimiento, algo que ni siquiera llevó a cabo la derecha política de esta ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos retiren el anuncio de contratación del servicio de recogida de animales, o “Servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a los Centros Municipales de Acogida de animales, a saber el Centro de Perros y Gatos de Benimàmet y el de Avifauna y Animales Exóticos de Nazaret”, como ustedes han decidido llamarle, lo reformulen de modo que sean las entidades de protección animal quienes se hagan cargo de los animales abandonados o maltratados de la ciudad y que el ayuntamiento de Valencia ponga los medios necesarios, incluidos una partida presupuestaria suficiente (y no la aplicación de recortes en el bienestar de los animales como muestra este presupuesto base de licitación) para resolver la gravísima situación que viven nuestros animales, mediante la construcción de refugios públicos que descongestionen el actual, la creación de santuarios para gatos (no deben compartir instalaciones con perros, dado que sus necesidades etológicas son totalmente distintas), fomentar campañas de esterilización, perseguir el abandono y contar con medios policiales suficientes para atender a esta necesidad creciente, formar a la ciudadanía en el respeto hacia los animales no humanos y aprobar una ordenanza municipal adecuada a la realidad del siglo XXI y derogar la actual, de 1990, que todavía contempla el sacrificio de animales en la ciudad y la prohibición de alimentar aquellos que se encuentren en situación de abandono.

Y que el nuevo pliego de contratación sea, como en sus propuestas de gobierno apuntaban y que puede leer más abajo, “una hoja de ruta que pueda desplegarse mancomunadamente con los principales actores de las redes animalistas”, para lo que nos ponemos a su entera disposición.

En el siglo XXI no es aceptable que los animales abandonados sean, sin culpa alguna, además condenados a muerte. Más aún, que esto sea llevado a cabo por los que se llaman asimismo progresistas no es comprensible. Si esto finalmente ocurriese, supondría una clara regresión a tiempos pretéritos que la ciudadanía de Valencia no entendería.

Atentamente,

Rosa Tormos

Portavoz de la Plataforma Carles Pinazo