Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant de la celebració dels bous al carrer a Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tingut coneixement que, finalment, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València) ha concedit la declaració favorable als linxaments de bous al carrer que es realitzaran al municipi, coincidint amb les seues festes. Aquesta declaració ha estat signada per l’alcalde en funcions, Josep Llàcer, amb data 12 d’agost.

Lamentablement, els fets ens donen la raó. El govern municipal s’havia esforçat en menysprear la declaració favorable com a un tràmit sense rellevància, amb la intenció de fer creure que no tenien cap responsabilitat ni implicació en els linxaments i assenyalant cap a la Generalitat com a culpable. Si no calia, per què l’han signada? El pretext principal ha estat un informe tècnic signat per la Secretaria General i la persona Tècnica d’Urbanisme. En aquest document, i en relació a la declaració favorable, cal destacar el següent paràgraf:

“La norma no estableix la naturalesa jurídica de la declaració favorable de l’ajuntament, que sembla preceptiva, encara que no s’estableix si és vinculant. Tampoc es determinen els efectes no emetera la declaració favorable o emetera una desfavorable a l’empara de l’acord referit en l’antecedent 2 [declaració de Tavernes de la Valldigna com a municipi lliure de maltractament animal], tenint en compte que l’autorització expressa ha de ser atorgada per la Conselleria competent en matèria d’espectacles”.

Front a això, insistim en la claredat del reglament. La perceptivitat està perfectament establerta pel seu article 15, “documentació NECESSÀRIA per a la celebració de bous al carrer”, entre la que es troba aquesta declaració favorable de l’Ajuntament. Sense ella, els linxaments no es podrien celebrar.

També insistim en la claredat del preàmbul d’aquest reglament, on qui legisla deixa clar que aquesta declaració és la via per a “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura i linxaments, decisió que qualifica com “igualment respectable” que la favorable. Això queda encara més aclarit quan es diu que aquesta declaració té una “RELLEVÀNCIA ESPECIAL”.

A més, la suposada, malgrat que incerta, falta de definició, pel que faria a la naturalesa jurídica d’aquesta declaració, no és un argument per que l’Ajuntament deixe d’exercir les seues potestats en defensa de la declaració del municipi com a lliure de maltractament animal, que contà amb el vot favorable del grup municipal de Compromís, i del resultat de l’enquesta ciutadana on el suport als linxaments de bous al carrer no superà el 5% de la ciutadania amb dret a vot.

Front a això, s’han emparat en la falsa tradició dels linxaments de bous al carrer, que arriben a qualificar d’”immemorial”, i fins i tot fan referència a una “atracció popular” que contrasta amb el suport real de la ciutadania i per a la que tiren mà, també sense cap fonament, de la gent visitant.

El despropòsit es tanca amb l’edulcoració del suport amb uns condicionants referits a garanties de seguretat i d’actuacions contra el maltractament animal. L’Ajuntament de Tavernes disposa d’informes veterinaris sobre el patiment animal als linxaments de bous al carrer, perquè la Plataforma Carles Pinazo va fer entrega d’aquests documents.

El maltractament és intrínsec al linxament des de que els animals ixen de la ramaderia, i negar-ho és una mostra més que la signatura d’aquesta declaració és, malgrat tots els edulcorants, un acte militant a favor dels interessos del negoci del patiment animal i un absolut despropòsit per a un municipi “lliure de maltractament animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta aquesta insistència en el foment dels linxaments de bous al carrer, i continuarà treballant en suport dels i les animalistes de Tavernes per a que el seu poble deixe de ser municipi que acull i recolza el maltractament animal.

València, 19 d’agost de 2016

 

Toro barrera

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la celebración de los bous al carrer en Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tenido conocimiento de que, finalmente, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha concedido la declaración favorable a los linchamientos de bous al carrer que se realizarán en el municipio, coincidiendo con sus fiestas. Esta declaración ha sido firmada por el alcalde en funciones, Josep Llàcer, con fecha 12 de agosto.

Lamentablemente, los hechos nos dan la razón. El gobierno municipal se había esforzado en despreciar la declaración favorable como un trámite sin relevancia, con la intención de hacer creer que no tenían ninguna responsabilidad ni implicación en los linchamientos y señalando hacia la Generalitat como culpable. Si no hacía falta, ¿por qué la han firmado? El pretexto principal ha sido un informe técnico firmado por la Secretaría General y la persona Técnica de Urbanismo. En este documento, y en relación a la declaración favorable, hay que destacar el siguiente párrafo:

“La norma no establece la naturaleza jurídica de la declaración favorable del ayuntamiento, que parece preceptiva, aunque no se establece si es vinculante. Tampoco se determinan los efectos no emitiera la declaración favorable o emitiera una desfavorable al amparo del acuerdo referido en el antecedente 2 [declaración de Tavernes de la Valldigna como municipio libre de maltrato animal], teniendo en cuenta que la autorización expresa tiene que ser otorgada por la Conselleria competente en materia de espectáculos”.

Frente a esto, insistimos en la claridad del reglamento. La perceptividad está perfectamente establecida por su artículo 15, “documentación NECESARIA para la celebración de bous al carrer”, entre la que se encuentra esta declaración favorable del Ayuntamiento. Sin ella, los linchamientos no se podrían celebrar.

También insistimos en la claridad del preámbulo de este reglamento, donde quien legisla deja claro que esta declaración es la vía para “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura y linchamientos, decisión que califica como “igualmente respetable” que la favorable. Esto queda todavía más aclarado cuando se dice que esta declaración tiene una “RELEVANCIA ESPECIAL”.

Además, la supuesta, a pesar de que incierta, falta de definición, por lo que haría a la naturaleza jurídica de esta declaración, no es un argumento para que el Ayuntamiento deje de ejercer sus potestades en defensa de la declaración del municipio como libre de maltrato animal, que contó con el voto favorable del grupo municipal de Compromís, y del resultado de la encuesta ciudadana donde el apoyo a los linchamientos de bous al carrer no superó el 5% de la ciudadanía con derecho a voto.

Frente a esto, se han amparado en la falsa tradición de los linchamientos de bous al carrer, que llegan a calificar de “inmemorial”, e incluso hacen referencia a una “atracción popular” que contrasta con el apoyo real de la ciudadanía y para la que echan mano, también sin ningún fundamento, de la gente visitante.

El despropósito se cierra con la edulcoración del apoyo con unos condicionantes referidos a garantías de seguridad y de actuaciones contra el maltrato animal. El Ayuntamiento de Tavernes dispone de informes veterinarios sobre el sufrimiento animal en los linchamientos de bous al carrer, porque la Plataforma Carles Pinazo hizo entrega de estos documentos.

El maltrato es intrínseco al linchamiento desde que los animales salen de la ganadería, y negarlo es una muestra más que la firma de esta declaración es, a pesar de todos los edulcorantes, un acto militante a favor de los intereses del negocio del sufrimiento animal y un absoluto despropósito para un municipio “libre de maltrato animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta esta insistencia en el fomento de los linchamientos de bous al carrer, y continuará trabajando en apoyo de los y las animalistas de Tavernes para que su pueblo deje de ser municipio que acoge y defiende el maltrato animal.

Valencia, 19 de agosto de 2016

Illa vallera de linxaments taurins

Per Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch i Jesús Frare, membres de la Plataforma Carles Pinazo.

S’acaba de representar altre capítol del sainet taurí a Tavernes de la Valldigna. La penya fundada poc després de l’arribada de Compromís al govern municipal i farcida de gent propera, anunciava primer que tenia tancat “el 70%” de la programació de linxaments de bous al carrer a una plaça portàtil, en un solar privat i sense cap ajut públic. Molt important és el que assenyalaven com a eixe 30% restant: “conèixer si el consistori o la Generalitat concedeixen les llicències necessàries”.

Immediatament, el senyor alcalde anunciava que l’Ajuntament no es podria negar a concedir les autoritzacions, i això també és molt important, “si la promoció compleix amb tots els requisits que estableix la llei” i “té la documentació en regla”. Ho intenta adornar assegurant que no tindrien cap subvenció, en compliment del que es derivà de la consulta ciutadana de febrer.

Així es completa el lamentable escenari valler, una illa de linxaments taurins a la Safor. A Benifairó isqué el primer bolet en forma de plaça portàtil amb tots els permisos, concedits segons les autoritats municipals perquè els informes tècnics advertien del perill d’incórrer en prevaricació si no ho feien. A Simat es tornaran a linxar vaquetes i de la forma com s’ha fet fins ara, amb les anomalies recollides per un informe de la Policia Local de 2015 i que parla d’animals amuntegats en espais minúsculs sense aigua ni menjar durant dies, d’abusos durant el transport, d’ús continuat del bastó elèctric i de sacrifici d’animals in situ. Això sí, l’alcalde de Simat traslladà a membres d’aquesta plataforma el compromís de convocar una consulta ciutadana sobre aquesta bestiesa per al mes d’octubre.

Parlem primer de prevaricació, que és el delicte que pot cometre una autoritat o persona funcionària si, en un assumpte administratiu, dicta una resolució arbitrària i injusta. A Tavernes, l’ajuntament ha estat pagant-li la festa als amics taurins, amb els diners de tots i totes, durant 5 anys. La consulta promesa i anunciada fou postergada fins a la desesperació i, una vegada desacreditat l’argument de Jordi Juan que “era el que el poble volia”, ens trobem amb aquesta escenificació que ens torna a la casella d’eixida: la plaça de tortures i linxaments exactament al mateix lloc on era abans que Jordi Juan fera de “capità moro” durant cinc anys. Els taurins han tingut els diners públics que han volgut durant tot el temps que ho han pogut allargar, i ara continuen trobant totes les connivències que els calen.

Tornem a eixos arguments claus. L’alcalde diu que no es pot negar a concedir els permisos a una penya que té els papers en regla, però no diu que sense el vist-i-plau de l’ajuntament no tindrien els papers en regla. El reglament de bous al carrer diu clarament que la potestat autonòmica d’autoritzar els linxaments es concedirà únicament si es disposa d’aquest vist-i-plau. Això és així a Tavernes, a Benifairó i a tot arreu. Als municipis on es fan bous, es fan necessàriament amb la implicació i connivència de l’Ajuntament.

Més concretament, i com hem fet constar en comunicats anteriors de la Carles Pinazo, el preàmbul del DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), explicita la “rellevància especial (…) de la declaració de l’ajuntament respecte a la realització dels bous al carrer al seu terme municipal”. I concreta encara més: “l’entitat local declararà sobre si està d’acord o no sobre la celebració dels festejos”. Sense aquesta declaració favorable, requerida segons l’article 15 del Reglament, no es poden celebrar bous al carrer (que ho són independentment de l’espai o recinte on es celebren i de si la iniciativa és pública o privada, con diu aquest Reglament).

No hi ha hagut qui haja respost a les nostres consultes sobre la normativa o reglamentació que anul·laria aquests preceptes i “obligarien” l’Ajuntament a concedir la declaració favorable. En tot cas, l’Ajuntament podria protegir la seua ciutadania davant aquesta estafa normativa, negant-se a signar eixa declaració favorable que, segons els seus pretexts, el convertiria en responsable per obligació. Tal vegada, la realitat és que també hi haja acords perquè la creïlla calenta dels linxaments dels bous al carrer no creme cap mà amiga a cap nivell competencial (local, provincial i autonòmic).

Per això, des de la Plataforma Carles Pinazo tornem a insistir en el respecte a la voluntat popular, en la confirmació que les persones partidàries d’identificar el linxament i el patiment de bous amb la festa i la tradició no representen cap majoria, i en la bona intenció que radica, de manera intrínseca, en el compromís d’una corporació local amb la defensa dels animals front al maltractament. Insistim en la necessitat d’entrar realment al segle XXI, amb unes festes sense linxaments de bous al carrer.

Amb aquests arguments sí que no es pot trobar prevaricació per enlloc, al contrari del que passa amb aquesta representació davant l’opinió pública, amb comunicat de la penya i reacció “espontània” de l’equip de govern de Tavernes, que es fonamenta en ocultacions d’informació, manipulacions i mentides completes per a protegir els interessos taurins. Això sí que podria ser el relat d’una prevaricació en tota regla.

Bous al carrer Tavernes

Isla vallera de linchamientos taurinos.

Por Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch y Jesús Frare, miembros de la Plataforma Carles Pinazo.

Se acaba de representar otro capítulo del sainete taurino en Tavernes de la Valldigna. La peña fundada al poco de la llegada de Compromís al gobierno municipal y repleta de gente cercana, anunciaba primero que tenía cerrado “el 70%” de la programación de linchamientos de bous al carrer en una plaza portátil, en un solar privado y sin ninguna ayuda pública. Muy importante es lo que señalaban como ese 30% restante: “conocer si el consistorio o la Generalitat conceden las licencias necesarias”.

Inmediatamente, el señor alcalde anunciaba que el Ayuntamiento no se podría negar a conceder las autorizaciones, y esto también es muy importante, “si la promoción cumple con todos los requisitos que establece la ley” y “tiene la documentación en regla”. Lo intenta adornar asegurando que no tendrían ninguna subvención, en cumplimiento de lo que se derivó de la consulta ciudadana de febrero.

Así se completa el lamentable escenario vallero, una isla de linchamientos taurinos en la Safor. En Benifairó salió la primera seta en forma de plaza portátil con todos los permisos, concedidos según las autoridades municipales porque los informes técnicos advertían del peligro de incurrir en prevaricación si no lo hacían. En Simat se volverán a linchar vaquillas y de la forma como se ha hecho hasta ahora, con las anomalías recogidas por un informe de la Policía Local de 2015 y que habla de animales amontonados en espacios minúsculos sin agua ni comida durante días, de abusos durante el transporte, de uso continuado del bastón eléctrico y de sacrificio de animales in situ. Eso sí, el alcalde de Simat trasladó a miembros de esta plataforma el compromiso de convocar una consulta ciudadana sobre esta barbaridad para el mes de octubre.

Hablamos primero de prevaricación, que es el delito que puede cometer una autoridad o persona funcionaria si, en un asunto administrativo, dicta una resolución arbitraria e injusta. En Tavernes, el ayuntamiento ha estado pagándole la fiesta a los amigos taurinos, con el dinero de todos y todas, durante 5 años. La consulta prometida y anunciada fue postergada hasta la desesperación y, una vez desacreditado el argumento de Jordi Juan de que “era lo que el pueblo quería”, nos encontramos con esta escenificación que nos devuelve a la casilla de salida: la plaza de torturas y linchamientos exactamente en el mismo lugar donde era antes de que Jordi Juan hiciera de “capitán moro” durante cinco años. Los taurinos han tenido el dinero público que han querido durando todo el tiempo que lo han podido alargar, y ahora continúan encontrando todas las connivencias que les hacen falta.

Volvemos a esos argumentos claves. El alcalde dice que no se puede negar a conceder los permisos a una peña que tiene los papeles en regla, pero no dice que sin el visto bueno del ayuntamiento no tendrían los papeles en regla. El reglamento de bous al carrer dice claramente que la potestad autonómica de autorizar los linchamientos se concederá únicamente si se dispone de este visto bueno. Esto es así en Tavernes, en Benifairó y en todas partes. En los municipios donde se hacen bous al carrer, se hacen necesariamente con la implicación y connivencia del Ayuntamiento.

Más concretamente, y cómo hemos hecho constar en comunicados anteriores de la Carles Pinazo, el preámbulo del DECRETO 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana (bous al carrer), explicita la “relevancia especial (…) de la declaración del ayuntamiento respecto a la realización de los bous al carrer en su término municipal”. Y concreta todavía más: “la entidad local declarará sobre si está de acuerdo o no sobre la celebración de los festejos”. Sin esta declaración favorable, requerida según el artículo 15 del Reglamento, no se pueden celebrar bous al carrer (que lo son independientemente del espacio o recinto donde se celebran y de si la iniciativa es pública o privada, cono dice este Reglamento).

No ha habido quien haya respondido a nuestras consultas sobre la normativa o reglamentación que anularía estos preceptos y “obligarían” al Ayuntamiento a conceder la declaración favorable. En todo caso, el Ayuntamiento podría proteger a su ciudadanía ante esta estafa normativa, negándose a firmar esa declaración favorable que, según sus pretextos, lo convertiría en responsable por obligación. Tal vez, la realidad es que también haya acuerdos para que la patata caliente de los linchamientos de los bous al carrer no queme ninguna mano amiga en ningún nivel competencial (local, provincial y autonómico).

Por eso, desde la Plataforma Carles Pinazo volvemos a insistir en el respeto a la voluntad popular, en la confirmación que las persones partidarias de identificar el linchamiento y el sufrimiento de toros con la fiesta y la tradición no representan ninguna mayoría, y en la buena intención que radica, de manera intrínseca, en el compromiso de una corporación local con la defensa de los animales frente al maltrato. Insistimos en la necesidad de entrar realmente en el siglo XXI, con unas fiestas sin linchamientos de bous al carrer.

Con estos argumentos sí que no se puede encontrar prevaricación en ninguna parte, al contrario de lo que ocurre con esta representación ante la opinión pública, con comunicado de la peña y reacción “espontánea” del equipo de gobierno de Tavernes, que se fundamenta en ocultaciones de información, manipulaciones y mentiras completas para proteger los intereses taurinos. Eso sí que podría ser el relato de una prevaricación en toda regla.

La Plataforma Carles Pinazo demana a l’Ajuntament de Tavernes que acomplisca la seua paraula i no permeta la celebració de bous al carrer

Els animalistes remarquen en la carta que han dirigit al consistori valler que en la consulta celebrada en febrer sols el 4,7% de la població va votar a favor de continuar fent bous

[VALÈNCIA, 30 DE JUNY DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entitat que integra a més de 30 organitzacions valencianes en defensa dels animals, ha presentat aquest matí un escrit dirigit a Jordi Juan, alcalde de Tavernes de la Valldigna, i a la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de la ciutat, alertada pels rumors sobre la possibilitat que una empresa privada demane els permisos per a instal·lar una plaça de bous al terme municipal. A la carta, el col·lectiu animalista recorda als membres del govern municipal que “permetre el linxament públic d’animals aniria en contra de la mínima ètica envers els animals i que a més vulneraria allò expressat públicament fa uns mesos pels veïns i veïnes de la població, on en una consulta organitzada pel propi ajuntament, sols el 4,7% de la ciutadania va recolzar l’opció de seguir celebrant bous al carrer”.

A més, a l’escrit signat per Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma, es recorda que des de l’Ajuntament es va afirmar que la consulta celebrada el passat febrer seria vinculant, i que en aquesta no es preguntava sobre si el finançament del “maltractament” havia de ser públic o privat, sinó sobre si la ciutadania volia que se seguiren programant bous al carrer durant les festes patronals, quedant molt clar que el problema no era qui subvencionava els festejos, sinó “el rebuig majoritari de la població a seguir fent del linxament de bous i vaques una forma de diversió”.

Des de la Plataforma han fet arribar a l’alcalde Jordi Juan un informe jurídic que, contràriament al que argumenta el “cada vegada més debilitat lobby taurí”, demostra que no hi ha cap base legal que obligue a l’Ajuntament a donar els permisos per al muntatge d’una plaça de bous, i molt menys a donar el vist i plau a la celebració d’actes taurins dins del terme municipal. Com indiquen des de la Plataforma, tant a la normativa autonòmica que regula els festejos taurins tradicionals, com a la reglamentació estatal, es remarca que és imprescindible una declaració favorable per part de l’ajuntament per a la celebració dels festejos amb bous al seu terme municipal, “declaració que l’ajuntament pot perfectament negar-se a concedir i, encara més, quan s’ha realitzat una consulta ciutadana que fonamenta este rebuig”, assegura Tormos. La Plataforma ha presentat també un extens informe veterinari que documenta el maltractament al que se sotmet als animals durant els bous al carrer, confiant en que “Jordi Juan tinga la valentia de complir la voluntat del poble i desterre per sempre de Tavernes el maltractament animal”.

 

Toro barrera 

La Plataforma Carles Pinazo pide al Ayuntamiento de Tavernes que cumpla su palabra y no permita la celebración de bous al carrer

Los animalistas remarcan en la carta que han dirigido al consistorio vallero que en la consulta celebrada en febrero sólo el 4,7% de la población votó a favor de continuar haciendo toros

[VALENCIA, 30 DE JUNIO DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entidad que integra a más de 30 organizaciones valencianas en defensa de los animales, ha presentado esta mañana un escrito dirigido a Jordi Juan, alcalde de Tavernes de la Valldigna, y al resto de regidores y regidoras del Ayuntamiento de la ciudad, alertada por los rumores sobre la posibilidad de que una empresa privada pida los permisos para instalar una plaza de toros en el término municipal. En la carta, el colectivo animalista recuerda a los miembros del gobierno municipal que “permitir el linchamiento público de animales iría en contra de la mínima ética hacia los animales y que además vulneraría aquello expresado públicamente hace unos meses por los vecinos y vecinas de la población, donde en una consulta organizada por el propio ayuntamiento, sólo el 4,7% de la ciudadanía apoyó la opción de seguir celebrando bous al carrer”.

Además, en el escrito firmado por Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma, se recuerda que desde el Ayuntamiento se afirmó que la consulta celebrada el pasado febrero sería vinculante, y que en ésta no se preguntaba sobre si la financiación del “maltrato” tenía que ser pública o privada, sino sobre si la ciudadanía quería que se siguieran programando bous al carrer durante las fiestas patronales, quedando muy claro que el problema no era quién subvencionaba los festejos, sino “el rechazo mayoritario de la población a seguir haciendo del linchamiento de toros y vacas una forma de diversión”.

Desde la Plataforma han hecho llegar al alcalde Jordi Juan un informe jurídico que, contrariamente a lo que argumenta el “cada vez más debilitado lobby taurino”, demuestra que no hay ninguna base legal que obligue al Ayuntamiento a dar los permisos para el montaje de una plaza de toros, y mucho menos a dar el visto bueno a la celebración de actos taurinos dentro del término municipal. Como indican desde la Plataforma, tanto en la normativa autonómica que regula los festejos taurinos tradicionales, como en la reglamentación estatal, se remarca que es imprescindible una declaración favorable por parte del ayuntamiento para la celebración de los festejos con toros en su término municipal, “declaración que el ayuntamiento puede perfectamente negarse a conceder y, todavía más, cuando se ha realizado una consulta ciudadana que fundamenta este rechazo”, asegura Tormos. La Plataforma ha presentado también un extenso informe veterinario que documenta el maltrato al que se somete a los animales durante los bous al carrer, confiando en que “Jordi Juan tenga la valentía de cumplir la voluntad del pueblo y destierre para siempre de Tavernes el maltrato animal”.

 

La Plataforma Carles Pinazo recorda a l’Ajuntament de Xàtiva que cap llei els obliga a donar els permisos per a celebrar actes taurins

Els animalistes remarquen en la carta que han dirigit al consistori xativí que sols el 12% de la població va votar a favor de continuar fent bous en la consulta de fa uns dies

[VALÈNCIA, 12 de juny de 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entitat que integra a més de 30 organitzacions valencianes en defensa dels animals, ha fet arribar un escrit a Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, i a la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de la ciutat, per a felicitar al consistori i a la ciutadania de Xàtiva pel pas endavant que es va donar fa pocs dies amb la consulta ciutadana sobre la “tortura taurina” a la Fira. Tot i que des de la Plataforma no són partidaris de consultar sobre el “linxament públic d’animals”, valoren positivament el resultat de la consulta, on “sols el 12% de la ciutadania amb dret a vot va decidir seguir recolzant els bous, demostrant una vegada més que la grandíssima majoria de la societat no té cap interés en maltractar animals com a forma de diversió”, ha explicat Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo.

Per altra banda, a la carta lamenten la notícia apareguda fa uns dies on es publicava que el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva, Miquel Lorente, havia afirmat que si un empresari decidia muntar una plaça de bous no es podrien oposar perquè no existia un marc legal, fent veure que el govern municipal de Xàtiva no té altra alternativa que permetre la instal·lació d’una plaça de bous portàtil per a la celebració de festejos taurins. Sobre este punt, des de la Plataforma Carles Pinazo adverteixen al consistori xativí que cap llei obliga a l’ajuntament a permetre la instal·lació d’una plaça, i molt menys a donar el vist i plau a la celebració d’actes taurins.

Com indiquen des de la Plataforma, tant a la normativa autonòmica que regula els festejos taurins tradicionals, com a la reglamentació estatal, es remarca que és imprescindible una declaració favorable per part de l’ajuntament per a la celebració dels festejos amb bous al seu terme municipal, “declaració que l’ajuntament pot perfectament negar-se a concedir amb arguments tan vàlids com els problemes de seguretat, la mala imatge per a la població o la voluntat de no participar del maltractament animal”, assegura Tormos. “Queda clar que l’ajuntament pot rebutjar la instal·lació d’una plaça portàtil i, encara més, quan s’ha realitzat una consulta ciutadana que fonamenta este rebuig. Confiem en que l’Ajuntament de Xàtiva tinga la valentia de complir la voluntat del poble i done el salt al segle XXI”.

 toro

La Plataforma Carles Pinazo recuerda al Ayuntamiento de Xàtiva que ninguna ley los obliga a dar los permisos para celebrar actos taurinos

 Los animalistas remarcan en la carta que han dirigido al consistorio xativino que sólo el 12% de la población votó a favor de continuar haciendo toros en la consulta de hace unos días

 [VALENCIA, 12 de junio de 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entidad que integra a más de 30 organizaciones valencianas en defensa de los animales, ha hecho llegar un escrito a Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, y al resto de regidores y regidoras del Ayuntamiento de la ciudad, para felicitar al consistorio y a la ciudadanía de Xàtiva por el paso adelante que se dio hace pocos días con la consulta ciudadana sobre la “tortura taurina” en la Feria. A pesar de que desde la Plataforma no son partidarios de consultar sobre el “linchamiento público de animales”, valoran positivamente el resultado de la consulta, donde “sólo el 12% de la ciudadanía con derecho a voto decidió seguir apoyando los toros, demostrando una vez más que la grandísima mayoría de la sociedad no tiene ningún interés en maltratar animales como forma de diversión”, ha explicado Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo.

Por otro lado, en la carta lamentan la noticia aparecida hace unos días donde se publicaba que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva, Miquel Lorente, había afirmado que si un empresario decidía montar una plaza de toros no se podrían oponer porque no existía un marco legal, haciendo ver que el gobierno municipal de Xàtiva no tiene otra alternativa que permitir la instalación de una plaza de toros portátil para la celebración de festejos taurinos. Sobre este punto, desde la Plataforma Carles Pinazo advierten al consistorio xativino que ninguna ley obliga al ayuntamiento a permitir la instalación de una plaza, y mucho menos a dar el visto bueno a la celebración de actos taurinos.

Cómo indican desde la Plataforma, tanto en la normativa autonómica que regula los festejos taurinos tradicionales, como en la reglamentación estatal, se remarca que es imprescindible una declaración favorable por parte del ayuntamiento para la celebración de los festejos con toros en su término municipal, “declaración que el ayuntamiento puede perfectamente negarse a conceder con argumentos tan válidos como los problemas de seguridad, la mala imagen para la población o la voluntad de no participar del maltrato animal”, asegura Tormos. “Queda claro que el ayuntamiento puede rechazar la instalación de una plaza portátil y, todavía más, cuando se ha realizado una consulta ciudadana que fundamenta este rechazo. Confiamos en que el Ayuntamiento de Xàtiva tenga la valentía de cumplir la voluntad del pueblo y dé el salto al siglo XXI”.

Manifestació: Vius, un canvi també per als animals

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que recull a una trentena de protectores i associacions de defensa animal, ens convoca el proper dissabte 28 de maig a les 18:30 hores a participar de la manifestació “Vius, un canvi també per als animals”, que arrancarà des de la plaça de l’Ajuntament de València.

Quan es compleix un any del canvi polític a l’ajuntament de València, a la Generalitat i a la Diputació, poques coses han canviat pels animals. Exceptuant la fi dels circs amb animals salvatges a València, la situació d’estos continua sent extremadament desesperada als refugis d’animals i a les colònies de gats de la nostra ciutat. Es continuen maltractant bous en festejos al carrer i a la plaça de tortures; ha augmentat la quantitat d’animals tancats a les presons del BioParc i l’Oceanogràfic, i també els diners públics invertits en mantindre estes tristes presons d’animals.

Eixim de nou al carrer per exigir a les diferents administracions que el canvi arribe també als animals, que siguen molt més que un recurs electoral i que s’aproven les pertinents normatives que ajuden a millorar la situació de milers d’animals que tenen dret a la vida, a la llibertat i a no ser maltractats.

T’esperem el dissabte 28 a les 18:30 hores a la plaça de l’Ajuntament de València. Perquè els volem VIUS!

Mani PCP Val
La Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a una treintena de protectoras y asociaciones de defensa animal, nos convoca el próximo sábado 28 de mayo a las 18:30 horas a participar de la manifestación “Vivos, un cambio también para los animales”, que arrancará desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Cuando se cumple un año del cambio político en el ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la Diputación, pocas cosas han cambiado para los animales. Exceptuando el fin de los circos con animales salvajes en Valencia, la situación de estos continúa siendo extremadamente desesperada en los refugios de animales y en las colonias de gatos de nuestra ciudad. Se continúan maltratando toros en festejos en la calle y en la plaza de torturas; ha aumentado la cantidad de animales encerrados a las cárceles del BioParc y el Oceanogràfic, y también el dinero público invertido en mantener estas tristes prisiones de animales.

Salimos de nuevo a la calle para exigir a las diferentes administraciones que el cambio llegue también a los animales, que sean mucho más que un recurso electoral y que se aprueben las pertinentes normativas que ayuden a mejorar la situación de miles de animales que tienen derecho a la vida, a la libertad y a no ser maltratados.

Te esperamos el sábado 28 a las 18:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¡Porque los queremos VIVOS!

La Plataforma Carles Pinazo confia que Canals diga no al maltractament animal

El consistori canalí consultarà a la població durant el 20 i 21 de maig si volen seguir organitzant actes taurins dins de la Fira de Setembre

 [VALÈNCIA, 17 DE MAIG DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, formada per quasi una trentena de protectores i associacions de defensa animal, s’ha mostrat sempre en contra de la realització de consultes populars per decidir sobre els festejos taurins, ja que no consideren ètica una pregunta on es debat “si seguir o no amb el linxament públic d’animals per a la diversió d’una minoria”. Tot i això, a aquelles poblacions que, com Canals, han optat per dur a votació la qüestió taurina, la Plataforma Carles Pinazo ha estat al costat dels col·lectius i grups de veïnes i veïns sensibles als drets dels animals, animant a la ciutadania a votar “per a posar fi a un acte que, contràriament al que alguns ens volen fer creure, no ens representa i ens avergonyeix com a poble”, explica Jesús Frare, portaveu de la plataforma.

Per a col·laborar en la campanya que s’està duent a terme a Canals per demanar el no als bous al carrer, membres de la Plataforma Carles Pinazo estaran el proper dijous 19 de maig a les 19:30 hores en un acte organitzat des del municipi per a debatre sobre el tema. En la seua intervenció, els representants de l’entitat animalista parlaran sobre la realitat dels bous al carrer, explicant tot el maltractament i mort que esta pràctica amaga darrere i que està documentat en extensos informes veterinaris.

Encara que des de la Plataforma aposten clarament pel no als bous per una qüestió de respecte als animals, no han volgut oblidar que, com ja va informar fa uns dies el propi ajuntament de Canals, la celebració dels bous al carrer té un cost per a la població d’uns 21.400€, i això sense contar les hores extra de neteja o de la policia local. “Mentre moltes persones no tenen cobertes necessitats bàsiques, mentre fins i tot es justifica la supressió de serveis públics, no es pot defensar que es destinen més de vint mil euros de diners públics a maltractar animals com si es tractara d’un acte festiu”, assegura Frare.

L’entitat de defensa animal anima a les veïnes i veïns de Canals a votar els pròxims 20 i 21 de maig per “sumar-se a la llista de poblacions que han donat el pas al segle XXI, eliminant el maltractament animal de les seues festes”. Tal i com asseguren des de la pròpia plataforma, en la gran majoria de localitats on s’ha portat a consulta el tema de la tauromàquia, en el millor dels casos el recolzament als festejos amb animals no ha arribat a un terç de la ciutadania, la qual cosa demostra encara més que el bous al carrer no compten amb el suport popular que se’ls atribueix i, per tant, en cap cas es pot justificar que siguen pagats amb els diners de totes i tots.

 

13177685_10207574387612336_6173473328129000363_n

La Plataforma Carles Pinazo confía en que Canals diga no al maltrato animal

 El consistorio canalino consultará a la población durante el 20 y 21 de mayo si quieren seguir organizando actos taurinos dentro de la Feria de Septiembre

 [VALENCIA, 17 DE MAYO DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, formada por casi una treintena de protectoras y asociaciones de defensa animal, se ha mostrado siempre en contra de la realización de consultas populares para decidir sobre los festejos taurinos, puesto que no consideran ética una pregunta donde se debate “si seguir o no con el linchamiento público de animales para la diversión de una minoría”. Aun así, en aquellas poblaciones que, como Canals, han optado por llevar a votación la cuestión taurina, la Plataforma Carles Pinazo ha estado junto a los colectivos y grupos de vecinas y vecinos sensibles a los derechos de los animales, animando a la ciudadanía a votar “para poner fin a un acto que, contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, no nos representa y nos avergüenza como pueblo”, explica Jesús Frare, portavoz de la plataforma.

Para colaborar en la campaña que se está llevando a cabo en Canals para pedir el no a los bous al carrer, miembros de la Plataforma Carles Pinazo estarán el próximo jueves 19 de mayo a las 19:30 horas en un acto organizado desde el municipio para debatir sobre el tema. En su intervención, los representantes de la entidad animalista hablarán sobre la realidad de los bous al carrer, explicando todo el maltrato y muerte que esta práctica esconde detrás y que está documentado en extensos informes veterinarios.

Aunque desde la Plataforma apuestan claramente por el no a los toros por una cuestión de respeto a los animales, no han querido olvidar que, como ya informó hace unos días el propio ayuntamiento de Canals, la celebración de los bous al carrer tiene un coste para la población de unos 21.400€, y ello sin contar las horas extra de limpieza o de la policía local. “Mientras muchas personas no tienen cubiertas necesidades básicas, mientras incluso se justifica la supresión de servicios públicos, no se puede defender que se destinen más de veinte mil euros de dinero público a maltratar animales como si se tratara de un acto festivo”, asegura Frare.

La entidad de defensa animal anima a las vecinas y vecinos de Canals a votar los próximos 20 y 21 de mayo para “sumarse a la lista de poblaciones que han dado el paso al siglo XXI, eliminando el maltrato animal de sus fiestas”. Tal y como aseguran desde la propia plataforma, en la gran mayoría de localidades donde se ha llevado a consulta el tema de la tauromaquia, en el mejor de los casos el apoyo a los festejos con animales no ha llegado a un tercio de la ciudadanía, lo cual demuestra todavía más que los bous al carrer no cuentan con el apoyo popular que se les atribuye y, por lo tanto, en ningún caso se puede justificar que sean pagados con el dinero de todas y todos.

La Plataforma Carles Pinazo demana a l’Ajuntament de València implicació real en la defensa dels animals

L’entitat animalista ha fet arribar a l’alcalde Joan Ribó una carta denunciant la inactivitat de la Regidoria de Benestar Animal i les promeses incomplides

[VALÈNCIA, 06 DE MAIG DE 2016] Després del canvi de color polític en l’Ajuntament de València, que posava a Joan Ribó al capdavant del consistori després de més de dues dècades d’hegemonia popular, van ser moltes les esperances posades en el nou govern. Entre elles, les de les persones i associacions dedicades a la defensa dels drets dels animals, que denuncien hui que, després de quasi 12 mesos de govern del canvi, poc o gens ha canviat la situació dels animals a València.

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a quasi trenta associacions animalistes valencianes, remetia fa uns dies un escrit a l’alcalde Joan Ribó enumerant aquells punts en els quals, segons la plataforma, l’ajuntament no ha complit amb allò esperat, i on demanen a la Regidoria de Benestar Animal que s’implique de debò en la protecció dels animals en la ciutat. Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo, ha explicat que “hem tingut paciència perquè sabem la complicada situació que es va trobar el nou govern a l’ajuntament i que hi ha accions que requereixen el seu temps per a posar-se en marxa, però després de quasi un any esperant que es faça alguna cosa pels animals a València, és el moment d’exigir respostes fermes davant el sofriment i la mort dels animals”.

Un dels punts que destaca en aquesta carta és la crítica al nou equip de govern per la seua tebiesa a l’hora de defensar la fi de la tauromàquia, la qual va portar a Ribó a proposar corregudes a la portuguesa. A més, segons denuncia la Plataforma Carles Pinazo, l’alcalde va incomplir la seua paraula d’acabar amb els bous al carrer en la ciutat en signar l’ajuntament una declaració favorable perquè en la setmana de Falles pogueren celebrar-se actes amb retalladors i bous embolats dins de la plaça. També assenyalen en l’escrit que el consistori s’ha negat a eliminar el tir i arrossegament i que no estan clars els mètodes que s’estan usant per al control de les poblacions de colomes. “Associacions i particulars portem quasi un any demanant a l’ajuntament la creació d’un pla d’esterilització felina, ja que les colònies estan creixent descontroladament i tot el treball recau en persones voluntàries. També ens preocupa la lamentable situació dels animals refugiats en la protectora de la ciutat, que amb el canvi de gestió podria caure en mans d’una empresa privada que tornara a sacrificar als animals”, lamentava Tormos.

Podeu llegir ací la carta enviada al senyor Ribó

cropped-baner1-copia.jpg

La Plataforma Carles Pinazo pide al Ayuntamiento de Valencia implicación real en la defensa de los animales

La entidad animalista ha hecho llegar al alcalde Joan Ribó una carta denunciando la inactividad de la Concejalía de Bienestar Animal y las promesas incumplidas

[VALENCIA, 06 DE MAYO DE 2016] Tras el cambio de color político en el Ayuntamiento de Valencia, que ponía a Joan Ribó al frente del consistorio tras más de dos décadas de hegemonía popular, fueron muchas las esperanzas puestas en el nuevo gobierno. Entre ellas, las de las personas y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales, que denuncian hoy que, tras casi 12 meses de gobierno del cambio, poco o nada ha cambiado la situación de los animales en Valencia.

La Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a casi treinta asociaciones animalistas valencianas, remitía hace unos días un escrito al alcalde Joan Ribó enumerando aquellos puntos en los que, según la plataforma, el ayuntamiento no ha cumplido con lo esperado, y donde piden a la Concejalía de Bienestar Animal que se implique de verdad en la protección de los animales en la ciudad. Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo, ha explicado que “hemos tenido paciencia porque sabemos la complicada situación que se encontró el nuevo gobierno en el ayuntamiento y que hay acciones que requieren su tiempo para ponerse en marcha, pero tras casi un año esperando que se haga algo por los animales en Valencia, es el momento de exigir respuestas firmes ante el sufrimiento y la muerte de los animales”.

Uno de los puntos que destaca en esta carta es la crítica al nuevo equipo de gobierno por su tibieza a la hora de defender el fin de la tauromaquia, la cual llevó a Ribó a proponer corridas a la portuguesa. Además, según denuncia la Plataforma Carles Pinazo, el alcalde incumplió su palabra de acabar con los bous al carrer en la ciudad al firmar el ayuntamiento una declaración favorable para que en la semana de Fallas pudieran celebrarse actos con recortadores y toros embolados dentro de la plaza. También señalan en el escrito que el consistorio se ha negado a eliminar el tiro y arrastre y que no están claros los métodos que se están usando para el control de las poblaciones de palomas. “Asociaciones y particulares llevamos casi un año pidiendo al ayuntamiento la puesta en marcha de un plan de esterilización felina, ya que las colonias están creciendo descontroladamente y todo el trabajo recae en personas voluntarias. También nos preocupa la lamentable situación de los animales refugiados en la protectora de la ciudad, que con el cambio de gestión podría caer en manos de una empresa privada que volviera a sacrificar a los animales”, lamentaba Tormos.

Podéis leer aquí la carta enviada al señor Ribó

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la proposta d’anular la moció que declarava Catarroja lliure de maltractament animal

El 26 de novembre de 2015, el Ple municipal de l’Ajuntament de Catarroja aprovà una moció que declarava el municipi lliure de maltractament animal. Fou una iniciativa de Guanyar Catarroja que comptà amb el suport de Compromís i el PSPV. Actualment, aquests grups donen suport al govern municipal de coalició.

Des de la seua aprovació, la declaració ha estat incomplida: hi hagué camells a la cavalcada de Reis, s’ha subvencionat la societat de caça “esportiva”… Ara, a més, s’ha impulsat des del PSPV de Catarroja una nova moció que pretén donar carta de legitimitat al maltractament, però sense renunciar a la declaració de municipi lliure de maltractament. Pel que sembla, Compromís per Catarroja se sumarà també a esta nova moció que vulnera allò ja aprovat. La Plataforma Carles Pinazo rebutja aquest ús interessat i manipulador del respecte als altres animals, que no només queda reduït a paraules sense contingut ni obligacions sinó que, fins i tot, es pretén utilitzar per a legitimar les formes d’explotació i maltractament animal que convinguen.

El text de la moció que es votarà dijous que ve, 28 d’abril, diu literalment que la colombicultura “no representa cap maltractament animal”. Qualsevol persona que conega mínimament aquesta “competició” sap que es fonamenta en la manipulació dels rituals d’aparellament dels coloms, amb mascles entrenats des de que són colomins per a perseguir femelles marcades amb la pica, i competicions on fins a 75 individus assetgen una única femella per terrenys que aquesta no coneix, per a impedir que es puga amagar o fugir. La colombicultura representa la matança d’un gran nombre de femelles utilitzades per a les competicions i l’ensinistrament dels mascles. També implica la matança per selecció de tots els mascles que no compleixen amb les expectatives dels colombaires.

A més, la nova moció manipula conceptes com el d’animal domèstic i s’utilitzen les exhibicions de gossos i gats rescatats, amb la finalitat de fomentar la tinença responsable i les adopcions, per a equiparar-les amb espectacles i passacarrers on s’arriben a explotar animals com oques, ànecs, cavalls, camells, etc. Amb la retòrica pròpia dels linxaments dels bous al carrer, es vol negar el patiment dels animals i amagar-lo amb certificats veterinaris que només han de parlar d’allò que interessa a qui els utilitza. No es poden comparar les iniciatives que generen consciència dels animals com a dignes de consideració i protecció, amb les que els neguen eixa consideració per a convertir-los en objectes d’ús, entreteniment i negoci.

En definitiva, a una declaració que suposadament es fa contra el maltractament animal, trobem un recull de justificacions del maltractament animal per esport, festa o tradició. La Plataforma Carles Pinazo rebutja l’ús interessat del benestar animal amb declaracions buidades de contingut i utilitzades com a legitimació del maltractament.

Per altra banda, manifestem el nostre suport a la companya animalista Datxu Peris, de Guanyar Catarroja, i a les persones que, com ella, impulsaren la primera declaració amb la intenció que fóra realment aplicada, i condemnem amb rotunditat els atacs i amenaces que la regidora està rebent per part d’aquelles persones que fan del maltractament animal la seua forma de vida.

València, 23 d’abril de 2016

Pancarta PCP

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la propuesta de anular la moción que declaraba Catarroja libre de maltrato animal

El 26 de noviembre de 2015, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Catarroja aprobó una moción que declaraba el municipio libre de maltrato animal. Fue una iniciativa de Guanyar Catarroja que contó con el apoyo de Compromís y el PSPV. Actualmente, estos grupos apoyan el gobierno municipal de coalición.

Desde su aprobación, la declaración ha sido incumplida: hubo camellos en la cabalgata de Reyes, se ha subvencionado la sociedad de caza “deportiva”… Ahora, además, se ha impulsado desde el PSPV de Catarroja una nueva moción que pretende dar carta de legitimidad al maltrato, pero sin renunciar en la declaración de municipio libre de maltrato. Al parecer, Compromís por Catarroja se sumará también a esta nueva moción que vulnera aquello ya aprobado. La Plataforma Carles Pinazo rechaza este uso interesado y manipulador del respeto a los otros animales, que no sólo queda reducido a palabras sin contenido ni obligaciones sino que, incluso, se pretende utilizar para legitimar las formas de explotación y maltrato animal que convengan.

El texto de la moción que se votará el próximo jueves, 28 de abril, dice literalmente que la colombicultura “no representa ningún maltrato animal”. Cualquier persona que conozca mínimamente esta “competición” sabe que se fundamenta en la manipulación de los rituales de apareamiento de los palomos, con machos entrenados desde que son pichones para perseguir hembras marcadas con la pica, y competiciones donde hasta 75 individuos asedian una única hembra por terrenos que ésta no conoce, para impedir que se pueda esconder o huir. La colombicultura representa la matanza de un gran número de hembras utilizadas para las competiciones y el adiestramiento de los machos. También implica la matanza por selección de todos los machos que no cumplen con las expectativas de los colombicultores.

Además, la nueva moción manipula conceptos como el de animal doméstico y se utilizan las exhibiciones de perros y gatos rescatados, con el fin de fomentar la tenencia responsable y las adopciones, para equipararlas con espectáculos y pasacalles donde se llegan a explotar animales como gansos, patos, caballos, camellos, etc. Con la retórica propia de los linchamientos de los bous al carrer, se quiere negar el sufrimiento de los animales y esconderlo con certificados veterinarios que sólo tienen que hablar de aquello que interesa a quienes los utiliza. No se pueden comparar las iniciativas que generan conciencia de los animales como dignos de consideración y protección, con las que los niegan esa consideración para convertirlos en objetos de uso, entretenimiento y negocio.

En definitiva, en una declaración que supuestamente se hace contra el maltrato animal, encontramos una compilación de justificaciones del maltrato animal por deporte, fiesta o tradición. La Plataforma Carles Pinazo rechaza el uso interesado del bienestar animal con declaraciones vaciadas de contenido y utilizadas como legitimación del maltrato.

Por otro lado, manifestamos nuestro apoyo a la compañera animalista Datxu Peris, de Guanyar Catarroja, y a las personas que, como ella, impulsaron la primera declaración con la intención de que fuera realmente aplicada, y condenamos con rotundidad los ataques y amenazas que la concejala está recibiendo por parte de aquellas personas que hacen del maltrato animal su forma de vida.

Valencia, 23 de abril de 2016

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la remodelació de l’Oceanogràfic

L’Oceanogràfic de València ha estat remodelat i anuncia la presència de nous animals. La remodelació sempre ha estat la resposta d’aquestes grans presons, que començaren al segle XIX tancant les seues “col·leccions” en minúscules gàbies amb barrots de ferro. Estretament agermanades amb els circs i les fires on s’exposaven éssers humans, també han “acollit” indígenes nadius d’Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania.

Com a negocis de l’espectacle al segle XXI, s’han reconvertit en parcs temàtics de gàbies dissimulades com la gran esfera aviari de l’Oceanogràfic, una deplorable barrera per a les ales que no podran ser mai lliures. Oculten al públic el tràfic d’esclaus, capturats lliures, o pràctiques tan habituals com el culling, consistent en matar els animals sobrants que no tenen mercat.

L’Oceanogràfic de València també té un delfinari estretament lligat amb la matança de famílies senceres de dofins per a capturar, empresonar i explotar els animals més joves. A Taiji, al Japó, es fa cada any una enorme matança de milers d’individus de moltes espècies distintes, només per a capturar els espècimens més joves de dofins mulars de “cara somrient”, a causa del seu característic bec. Tota la resta és desviada al mercat de la carn, fins i tot fent-la passar per carn de balena. Els “elegits” són esclavitzats a llocs com l’Oceanogràfic de València, que acaba d’instal·lar una enorme pantalla al delfinari.

Els nous esclaus seran taurons martell, cocodrils africans i grans tortugues de les Galápagos, arribades aquestes d’un decomís d’animals. Des de la Plataforma Carles Pinazo, denunciem que un negoci que fomenta la captura d’animals lliures siga el destí d’aquests animals. La lluita contra el tràfic d’animals hauria de portar les seues víctimes a centres de reintroducció als seus hàbitats o a santuaris que no els exploten.

El coneixement de la vida salvatge fa molt que és al nostre abast sense necessitat d’aquestes grans presons d’animals. Lamentem profundament que València siga referent d’aquestes propostes basades en principis i valors del segle XIX, com el Bioparc i l’Oceanogràfic.

La Plataforma Carles Pinazo fa una crida al conjunt de la comunitat educativa perquè no formen part de les seues activitats escolars les visites a aquests centres, que s’aprofiten de la curiositat i l’estima per la Natura dels i les més menudes per a socialitzar, de forma subtil, la violència i l’explotació.

Defensem la reconversió d’aquests centres, a través de la proposta ZooXXI(*), en autèntics centres per a la rehabilitació d’animals i reintroducció als seus hàbitats naturals, en santuaris i refugis dels i les que ja no poden ser reintroduïts i en moderns centres de coneixement de la vida salvatge a través de mitjans, com les projeccions hologràfiques i 3D, que no tenen cap relació amb el tràfic, empresonament i esclavitud d’animals.

(*) http://zooxxi.org/ca/

L'Oceanografic,_Valencia,_Spain_3_-_Jan_07

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CARLES PINAZO ANTE LA REMODELACIÓN DEL OCEANOGRÁFICO

El Oceanogràfic de Valencia ha sido remodelado y anuncia la presencia de nuevos animales. La remodelación siempre ha sido la respuesta de estas grandes prisiones, que empezaron en el siglo XIX cerrando sus “colecciones” en minúsculas jaulas con barrotes de hierro. Estrechamente hermanadas con los circos y las ferias donde se exponían seres humanos, también han “acogido” indígenas nativos de América, África, Asia y Oceanía.

Como negocios del espectáculo al siglo XXI, se han reconvertido en parques temáticos de jaulas disimuladas como la gran esfera aviar del Oceanogràfic, una deplorable barrera para las alas que no podrán ser nunca libres. Ocultan al público el tráfico de esclavos, capturados libres, o prácticas tan habituales como el culling, consistente al matar los animales sobrantes que no tienen mercado.

El Oceanogràfic de Valencia también tiene un delfinario estrechamente ligado con la matanza de familias enteras de delfines para capturar, encarcelar y explotar a los animales más jóvenes. A Taiji, en Japón, se hace cada año una enorme matanza de miles de individuos de muchas especies distintas, sólo para capturar los especímenes más jóvenes de delfines mulares de “cara sonriente”, debido a su característico pico. Todo el resto es desviado al mercado de la carne, incluso haciéndola pasar por carne de ballena. Los “elegidos” son esclavizados en lugares como el Oceanogràfic de Valencia, que acaba de instalar una enorme pantalla al *delfinari.

Los nuevos esclavos serán tiburones martillo, cocodrilos africanos y grandes tortugas de las Galápagos, llegadas éstas de un decomiso de animales. Desde la Plataforma Carles Pinazo, denunciamos que un negocio que fomenta la captura de animales libres sea el destino de estos animales. La lucha contra el tráfico de animales tendría que llevar a sus víctimas a centros de reintroducción a sus hábitats o a santuarios que no los exploten

El conocimiento de la vida salvaje hace mucho que está a nuestro alcance sin necesidad de estas grandes prisiones de animales. Lamentamos profundamente que Valencia sea referente de estas propuestas basadas en principios y valores del siglo XIX, como el Bioparc y el Oceanogràfic.

La Plataforma Carles Pinazo hace un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para que no formen parte de sus actividades escolares las visitas a estos centros, que se aprovechan de la curiosidad y el aprecio por la Naturaleza de las y los más pequeños para socializar, de forma sutil, la violencia y la explotación.

Defendemos la reconversión de estos centros, a través de la propuesta ZooXXI(*), en auténticos centros para la rehabilitación de animales y reintroducción a sus hábitats naturales, en santuarios y refugios de los y las que ya no pueden ser reintroducidos y en modernos centros de conocimiento de la vida salvaje a través de medios, como las proyecciones holográficas y 3D, que no tienen ninguna relación con el tráfico, encarcelamiento y esclavitud de animales.

(*) http://zooxxi.org

Ni informació, ni transparència, ni garanties

Primer dia de consulta “sobre la presència a la programació de festes” de Tavernes del tir i arrossegament i els bous al carrer

Per Jesús Frare, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo

De la famosa “consulta sobre els bous a Tavernes de la Valldigna”, ja hem arribat fins a una enquesta de 8 preguntes, dues de les quals se centren en la presència del tir i arrossegament i els bous al carrer a la programació de festes, sense cap referència al fet que, durant els últims 5 anys, el cost d’aquests últims s’ha carregat sobre els pressupostos municipals, sobre les butxaques de tots i totes. I, per suposat, sense informar en cap moment de l’import d’eixa despesa en linxament animal.

És, per tant, una iniciativa en contradicció amb el mateix esborrany d’instrucció sobre consultes ciutadanes de Tavernes, on s’estableix que s’ha de donar una informació “tan àmplia com siga possible sobre el tema objecte de debat, sobre el procediment emprat, terminis, fases…, per a garantir la transparència del procés i facilitar la participació” (instrucció 4a). La data d’inici de la consulta es notificà al Ple ordinari de l’Ajuntament de dilluns, a poques hores de l’inici d’aquesta, on la regidora socialista Maria Pilar Altur va fer constar, al torn de precs i preguntes, que se n’havien assabentat allí mateix. El regidor d’Esquerra Unida, Eduardo Boronat, també va constatar la falta d’informació respecte a aquest procés.

L’opacitat del procediment fa que només puguen conèixer el contingut de la consulta les persones de Tavernes amb clau d’accés al portal de participació. Aquelles persones sense ordinador o sense “habilitats per a la informàtica”, se n’hauran d’assabentar de la formulació de les preguntes a l’Ajuntament i, fins i tot, en el mateix moment de fer servir el sistema habilitat de votació assistida per persones funcionàries, un fet completament allunyat d’un vot informat i fruit de la reflexió.

Web consulta

Però, per a accedir a la consulta només cal el DNI o un document identificatiu, amb la data de naixement com a clau d’accés. Es donen, per tant, totes les facilitats per al vot suplantat de qualsevol persona veïna de Tavernes i majors de 14 anys, fet que no es podrà denunciar perquè no existeix cap mecanisme d’observació del procés: l’Ajuntament serà l’únic coneixedor del seu desenvolupament.

Recordem que, al Ple d’ahir, es parlà de tres mecanismes de votació: el telemàtic; el telemàtic presencial i assistit i el presencial mitjançant paperetes, sense que s’haja dit res del sistema de recollida i custòdia d’aquestes paperetes durant els 10 dies que restarà oberta la consulta, i, per tant, sobre les garanties per a que no siga manipulat per sostracció, substitució o introducció fraudulenta de vots.

Les que hagen decidit no participar de la consulta, tampoc estaran informades del seu abast i el contingut. Els mitjans d’informació hauran de consultar directament a l’Ajuntament i, pel que fa a una persona veïna de Xeraco, Benifairó, Favara o Cullera, podran saber amb detall el que es pregunta a una consulta de Groenlàndia o l’Equador, però no a les de Tavernes.

Ens refermem en la idea, per tant, que estem davant d’un procés sense transparència, sense informació i sense garanties, amb dues preguntes evasives sobre la presència de maltractament animal al programa de festes per a generar un argument legitimador de la decisió de l’alcalde Jordi Juan que, des del 2011 i fins ara, ha garantit la continuïtat dels linxaments de bous a Tavernes de la Valldigna carregant el 100% del seu cost als pressuposts municipals.

Portal de votació, només per a persones amb clau: http://participa.tavernes.es

Comunicat sobre la consulta: http://www.tavernes.es/noticies/100-noticies-ajuntament/2442-sobri-el-termini-per-a-votar-en-l-enquesta-ciutadana-sobre-el-model-de-les-festes-patronals? platform=hootsuite

Ple 08/02/2016, segona part: https://www.youtube.com/watch?v=hNowgeZAB-w. Intervencions sobre la consulta a partir del minut 40:48. Intervenció de la regidora Maria Pilar Altur, minut 51:23